Petice Zrušme komunisty

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (259 | 54%)
Seznam S-Rank
PageRank
Compete Rank
JyxoRank
Alexa Rank


TOPlist

Proč je reforma nutná?

penize-vztazena-ruka-380.jpg
Kmotr Drobek, 17.5.2010

Ať už ve volbách zvítězí pravice nebo levice, musí se změnit důchodový systém tak, aby odpovídal potřebám důchodců, státu i nedávnému rozsudku Ústavního soudu, který rozhodl, že stávající systém výměry důchodů diskriminuje lidi s vyšším příjmem, kteří do systému v době aktivní kariéry více přispívali. Čas, do kdy (budoucí) vláda musí upravit důchodový systém, stanovil do 30. září 2011.

V roce 2007 se počet občanů České republiky starších více než 65 let pohyboval přibližně okolo 1 450 000 lidí, v roce 2050 by to mělo být podle ČSÚ asi 2 950 000. Můžeme předpokládat, že objem vyplácených důchodů se v roce 2050 bude blížit ke 20 % HDP. Musí se tedy najít cesta, jak zvýšit objem vyplácených důchodů. Panuje poměrně všeobecná shoda na tom, že výdaje (i příjmy) státu by se měly pohybovat na úrovni 30 - 40 % HDP a protože dnes představují důchody asi 30 % všech výdajů státu, tak už by nezbylo na nic jiného, pokud by neproběhla důchodová reforma. Zatížení státního rozpočtu v roce 2050 by se pohybovalo kolem 55 %. Navíc se mění, díky prodlužování délky života, i poměr mezi důchodci a poplatníky (aktivními pracujícími). Nyní na jednoho starobního důchodce přispívá 2,2 poplatníka, ale ještě v roce 2005 to podle České správy sociálního zabezpečení bylo 2,47 poplatníka. Při dnešní průměrné mzdě 23.598 Kč a počtu 2 800 000 starobních a plných invalidních důchodců je díky  tomuto poměru rozdíl v měsíčních  příjmech státu na jednoho důchodce 784 korun. V roce 2005 za dnešního počtu důchodců a průměrné mzdy by se vybralo 548 439 200 000 Kč. Dnes jen 488 476 800 000 Kč. Rozdíl tedy činí necelých 60 miliard. Proto se nedivme, že před pouhými pěti lety přebývalo a nyní schází.

Jak se k situaci staví jednotlivé strany?

Můžete porovnat, jestli v názorech jednotlivých parlamentních stran (v minulém volebním období, dnes těch, které mají naději jimi po volbách být) došlo k nějakým změnám. První změna je patrná na první pohled. Dnes jsou úmysly obecnější, před pěti lety byly více podrobné.

ČSSD 2005 - systém pomyslných individuálních účtů (NDC)

Důchodové zabezpečení by bylo i nadále založeno na průběžném financování (PAYG). V centrální databázi by se vytvořil systém pomyslných individuálních účtů, na nichž by měl mít každý přehled o svých odvodech na důchodové zabezpečení. Důchodový systém by se automaticky přizpůsobil demografickému vývoji.

Rok 2009 bude posledním rokem, kdy bude možno odejít do důchodu plně ještě podle „starého" PAYG DB systému. Po odstartování systému NDC v roce 2010 bude činit váha NDC důchodové složky starobního důchodu v celkovém důchodu 3,3 % za každý rok v období od roku 2010 do roku 2040. Váha „starého" systému PAYG DB bude postupně klesat a poroste váha NDC důchodu na celkovém starobním důchodu jednotlivce. Toto transformační období skončí rokem 2040, kdy bude pro výpočet starobního důchodu plně použit NDC systém.

Pro odchod do důchodu se postupně zvýší statutární věková hranice pro muže i ženy na 65 let. Muži tohoto věku dosáhnou v roce 2030 a ženy v roce 2033 až 2043 v závislosti na počtu vychovaných dětí.

Pojistná sazba pro NDC systém starobních důchodů bude činit 21 % hrubé mzdy. Celková pojistná sazba 28 %. Od r. 2010 dojde k převodu pojistného ze státní politiky zaměstnanosti (jež je 1,6 %) do důchodového systému a tyto dodatečné prostředky se připíší na individuální účty pojištěnců. Pojistná sazba NDC tak bude činit 22,6 % a celková pojistná sazba důchodového systému 29,6 %.

 

ČSSD 2010
Udržet stávající průběžný systém financování důchodů, a posílit dobrovolné spoření na penzi
Vyplatit jednorázový důchod ve výši 2 400 korun
Chce nárůst důchodů vyšší než jsou životní náklady, a to tak, aby se reální hodnota důchodu držela aspoň na úrovni 55% průměrné čisté mzdy
Chce zavést minimální důchod pro samostatně žijící důchodce ve výši 1,2 násobku životního minima

KDU-ČSL 2005 - dobrovolné vyvázání (opt-out)

Důchodové zabezpečení by podle varianty KDU-ČSL mělo být založeno na vícezdrojovém financování. Občané by měli mít možnost dobrovolně částečně vystoupit ze státního penzijního systému formou přesměrování části svých odvodů do soukromých systémů důchodového zabezpečení; částečně se „vyvázat" ze státního systému je však podmíněno přidáním svých vlastních prostředků na kapitálové spoření.

Statutární věková hranice se zvýší na 65 let pro muže a bezdětné ženy. Po dosažení 63 let se důchodový věk bude zvyšovat pro muže i ženy o 4 měsíce ročně. U žen s dětmi bude věková hranice snižována podle počtu dětí.

Po odstartování reformy budou mít osoby mladší 50 let možnost vyvázat se částečně ze státního průběžného DB systému. Pokud se tak rozhodnou, budou muset do penzijních fondů odvádět nad rámec vyvázané pojistné sazby o dva p. b. více.

Pojistná sazba na důchodové zabezpečení bude činit 28 % hrubé mzdy, z toho na starobní důchody půjde 20 % hrubé mzdy a na nestarobní důchody 8 %. Výše pojistné sazby, jež bude po vyvázání odváděna do fondového pilíře, bude pro různé generace odlišná.

Příjmy státního důchodového pilíře se zvýší o příjmy plynoucí ze zvýšení nepřímých daní. Snížená sazba DPH bude zvýšena z 5 % na 8 % a výtěžek se použije na zvýšení příjmů důchodového systému. Z fondového pilíře se důchod bude vyplácet ve formě doživotní anuity, která bude vypočtena za předpokladu její každoroční valorizace ve výši inflace.

 

KDU - ČSL 2010
Hájí průběžný i kapitálový důchodový systém
Výše důchodu u průběžného financování by se odvíjela podle počtu vychovaných dětí
Pro bezdětné a lidi s menším počtem potomků by bylo výhodnější šetřit si v soukromých fondech
Plátce by mohl až dvě procenta z odvodů poslat přímo svým rodičům

KSČM 2005- parametrická optimalizace

Podle varianty KSČM by měl být zachován současný stav důchodového systému. Od r. 2012 by byl příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (jež činí 1,6 %) převeden do systému důchodového zabezpečení, čímž se zvýší sazba důchodového pojištění na 29,6 %. Příjmy důchodového systému by od r. 2007 měly být posíleny také o platbu státu ve výši zrušeného příspěvku na penzijní připojištění. Od r. 2020 by se pak do těchto příjmů převedlo 10 % celostátního inkasa spotřebních daní.

Statutární věková hranice pro odchod do důchodu se od r. 2030 zvýší pro muže i ženy (bez ohledu na počet dětí) o 4 měsíce za rok, až dosáhne 65 let.

Pojistná sazba na důchodové zabezpečení se v r. 2040 zvýší o 3 p. b., tj. na 32,6 % a v r. 2060 se zvýší o dalších 0,9 p. b. na 33,5 % tak, aby kumulované saldo důchodového systému v r. 2100 bylo nulové.

 

KSČM 2010
Chce zastavit věk odchodu do důchodu na 63 letech
Má v plánu zachovat stávající průběžný systém financování
Důchody by se měly valorizovat pravidelně podle růstu životních nákladů, inflace a vývoje mezd

ODS 2005 - rovný důchod

Dle návrhu ODS by všichni postupně přešli na rovný důchod (stejný pro všechny) ve výši 20 % průměrné hrubé mzdy. Snížily by se povinné platby do průběžného systému, klesla by váha státního důchodového zabezpečení, čímž by se zvýšil prostor pro soukromé zabezpečení.

Statutární věková hranice se se stávajícím tempem zvýší na 65 let pro muže i ženy. Postupně tak dojde ke sjednocení všech věkových hranic a poté k jejich dalšímu zvyšování.[i] Důchodový věk se bude dále zvyšovat od konce 30 let nejdříve o 2 měsíce a poté o 1 měsíc ročně, tzn. že v r. 2100 dosáhne 71 let pro obě pohlaví.

Celková pojistná sazba bude od r. 2007 činit 20 % (na starobní důchody připadne 12 p. b. a na nestarobní 8 p. b.).

Vzhledem k tomu, že všichni občané České republiky budou mít nárok na výplatu důchodu až po dosažení statutárního důchodového věku, bude jim to prakticky znemožňovat předčasný odchod do důchodu.

 

ODS 2010
Podporuje větší poměr spoření na důchod
Podporuje vznik důchodových fondů se soukromým kapitálem, jeden by byl garantovaný státem
Chce všechny příjmy z privatizace převést na důchodovou rezervu
Chce lidem umožnit, aby jedno procento z peněz odvedených na důchodové pojištění mohli poslat na zvýšení důchodu rodičům

 

US-DEU 2005 - kombinovaný systém

Podstatou by podle varianty US-DEU měl být reformovaný státní PAYG pilíř. Zvýšilo by se individuální soukromé důchodové připojištění.

Statutární věková hranice pro odchod do důchodu by se zvýšila na 65 let a od r. 2032 by se u mužů i žen zvýšila vždy o dva měsíce za každý rok. Růst této hranice by se u obou pohlaví zastavil v r. 2043 na úrovni 67 let.

Celková pojistná sazba důchodového systému činí 28 %, z toho na starobní důchody je určeno 20 p. b. Pokud se někteří občané rozhodnou pro částečné dobrovolné vystoupení ze státního systému, musí dodatečně spořit 6 % svých mezd, takže jejich celková příspěvková sazba bude činit 34 %.

 

TOP 09 2010
K financování penzí chce vícesložkový systém, tedy stávající průběžné financování (výšeodvodu 28 %) a kapitalizační systém ( občan by se k němu rozhodl dobrovolně, odváděl by do průběžné složky 24 % procenta, do soukromého fondu nejméně 6%). Až dvě procenta o odvodu by plátce mohl poslat rovnou rodičům v penzi.
Chce prosadit, aby Česká správa sociálního zabezpečení po skončení každého kalendářního roku poslala plátci údaj, kolik zaplatil a zároveň propočet, kolik by měl v budoucnu důchod.

 

Věci veřejné 2010
Věk odchodu do důchodu ponechat na 65 letech a dále jej nezvyšovat
Omezit odchody do předčasného důchodu
Navrhuje důsledně oddělit důchodový rozpočet od rozpočtu státního, tím se celý systém zprůhlednit
Chce vytvořit jediný, státem řízený penzijní fond, do kterého by šly čtyři procenta z odvodů a lidé v něm mohli spořit. Kdo by se rozhodl přejít ze soukromého do tohoto státního fondu, dostal by dvojnásobnou státní podporu na penzijní připojištění po dobu tří let.

 

Strana zelených 2010
Prosazuje průběžné financování. Druhý systém (spoření v soukromých fondech) by byl dobrovolný
Stát by měl daňovými úlevami motivovat lidi, aby si spořili v soukromých fondech.
V budoucnu omezí dvojí zápočet náhradních dob pro matky s dětmi

Zdroj: programy stran 

Administrátorem stránek je Radek Sedláček (nickname Kmotr Drobek), Chcete-li zde publikovat své příspěvky, tak je laskavě posílejte na emailovou adresu stránek Politikmann.

Tyto stránky dodržují právní předpisy o ochraně osobních údajů a autorský zákon. Nebudou zveřejňovány anonymní příspěvky, nebo příspěvky s vulgárním, nebo rasistickým obsahem.
Stránky a jejich obsah je určen jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách POLITIKMANN, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.
Copyright © Politikmann a RASgrafTyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one