Petice Zrušme komunisty

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (259 | 54%)
Seznam S-Rank
PageRank
Compete Rank
JyxoRank
Alexa Rank


TOPlist

Preambule

Na základě mandátu od občanů České republiky, vyjádřeného ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 28. a 29. května 2010, zahájily strany ODS, TOP 09 a VV jednání o vytvoření většinové vládní koalice.

Občanská demokratická strana, TOP 09 a Věci veřejné se na základě shody, ke které došly v koaličních jednáních, rozhodly vytvořit koalici rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci.

Koalice provede zásadní reformu veřejných financí s cílem zastavit zadlužování českých občanů, realizuje reformu důchodového systému a zdravotnictví. Bude důsledně realizovat zásadní opatření pro boj s korupcí a byrokracií. Za další priority koalice považuje podporu podnikatelského sektoru, který jako jediný vytváří dlouhodobě udržitelná pracovní místa, a zvýšení adresnosti sociálního systému tak, aby jeho zneužívání nevedlo k plýtvání prostředků pro skutečně potřebné.

Koalice bude ctít zásady parlamentní demokracie a plně sloužit zájmům naší země i potřebám jejích obyvatel. Stát má sloužit občanům, ne občané státu.

Koalice při realizaci české zahraniční politiky a při řešení dlouhodobých společenských, ekonomických a sociálních problémů naší země bude usilovat o shodu s demokratickou opozicí v Parlamentu České republiky. V zásadních otázkách bude dbát rad a doporučení odborné veřejnosti.

Svou vůli vytvořit vládní koalici stvrzující předsedové zúčastněných stran svými podpisy na konci tohoto dokumentu.

Veřejné rozpočty, mandatorní výdaje, sociální a důchodový systém

O daních a veřejných penězích rozhodují politici, a proto by také za hospodaření s nimi měli nést přímou zodpovědnost. Vláda proto prosadí ústavní zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti - finanční ústavu. Ta nastaví mantinely a brzdy rozhazovačné rozpočtové politice.

Vláda vytvoří národní rozpočtovou radu, která bude ověřovat výdajové rámce rozpočtu a návrhy ovlivňující rozpočet. Bez vyjádření rady nebude možné projednat žádný legislativní návrh. V rámci druhého čtení nebude možné předkládat návrhy, které povedou k vyšším výdajům, než předpokládala předloha v prvním čtení.

Za předpokladu ekonomického růstu dosáhneme do roku 2016 vyrovnaných veřejných rozpočtů s tím, že nejpozději v roce 2013 bude dosahovat schodek veřejných rozpočtů maximálně 3 procenta HDP.

Vláda si je vědoma hrozby budoucího vývoje veřejných financí, a proto přistoupí ke škrtům ve výdajích. Jedním z opatření bude snížení objemu mezd v organizačních složkách státu a v rozpočtových a příspěvkových organizacích o desetinu, výjimkou budou platy pedagogických pracovníků, které se zvýší. Vláda přitom přenechá v kompetenci jednotlivých ministrů, zda půjde o úsporu vzniklou snížením mezd, propouštěním nebo kombinací. Zároveň se vláda zavazuje změnit systém hodnocení práce státních zaměstnanců směrem k větší motivaci a lepšímu ohodnocení schopnějších a pracovitějších zaměstnanců.

Vláda také sníží celkový objem zbylých provozních výdajů o desetinu. Objem prostředků na dluhovou službu bude snížen o 4 miliardy oproti výhledu ministerstva financí.

Snížíme také platy poslanců a dalších ústavních činitelů o dalších 5 %. Není možné, aby v době krize tato skupina zůstala jedinou, kterou snížení mezd nepostihne. Zároveň poslanecké náhrady, které jsou součástí příjmu, budou podléhat zdanění.

Vláda zruší pozice pověřených ministrů pro evropské záležitosti, pro lidská práva a národnostní menšiny a úlohu ministra jako předsedy legislativní rady vlády.

Snížíme od letošního roku příspěvek za mandát pro politické strany o 5 % včetně stávajících příspěvků, které jsou již vypláceny. Od roku 2012 bude příspěvek na mandát snížen celkově o 10 % a od roku 2014 se o stejný podíl sníží příspěvek za hlas. Politické strany budou také ode dne vyhlášení novely zákona pobírat o pětinu nižší příspěvek na provoz.

Sociálně citlivým způsobem zkrátíme některé druhy sociálních dávek. Náhradový poměr nemocenského pojištění bude zachován na úrovni roku 2010, tj. na 60 % po dvou měsících nemoci (nebude se tedy zvyšovat na 69 %).

Zároveň se prodlouží úhrada nemocenského zaměstnavatelem ze současných 3+7 dnů (karenční lhůta + počet dnů hrazených zaměstnavatelem) na nově 3+12, což bude platit po dobu 3 let, pak dojde k navrácení na stav rolku 2010, tj. 3+7.

Zrušíme sociální příplatek bez náhrady. Porodné bude vypláceno pouze na první dítě, a pouze u rodin, které budou mít příjem menší než 2,4 násobek životního minima. Rodičovský příspěvek pro 4letou rodičovskou dovolenou bude redukován tak, aby byl stejně výhodný jako u rodičovské dovolené dvouleté.

Zdaníme výsluhový příspěvek ozbrojených sborů jako součást daně z příjmů fyzických osob. Příspěvek na bydlení bude redukován o 36%, nebo méně, ale tak, aby redukce příspěvku a daň z příjmu z něj dosahovala 36%.

Příspěvek na péči pro 1. stupeň bude redukován na 800 Kč měsíčně, což odpovídá skutečným nákladům na péči těchto osob. Jinak zůstane zachován režim roku 2010. Na všech stupních závislosti bude dávka podmíněna čestným prohlášením žadatele, že se bez této dávky neobejde.

V kapitole Všeobecná pokladní správa zkrátíme od příštího roku objem prostředků o desetinu s výjimkou stavebního spoření, které je řešeno zvlášť, a položek: pojistné zdravotní pojištění, odvody do rozpočtu EU, výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a platby mezinárodním finančním institucím, kde se předpokládá autonomní vývoj.

Omezíme státní podporu stavebního spoření  na polovinu u všech stávajících i nově uzavřených smluv. U nových smluv pak omezení použití finančních prostředků na bydlení.

Vláda bude pokračovat v rozpracovaném projektu Jednotného inkasního místa, kde bude poplatník odvádět jednu částku vypočtenou z jednoho základu, uvedenou na jednom formuláři. Vláda se bude snažit projekt urychlit tak, aby byl dokončen nejpozději na konci funkčního období.

V rámci projektu Jednotného inkasního místa dojde také ke sjednocení základu daně pro všechny přímé odvody poplatníků.

Vláda se nicméně zavazuje, že takový krok nepoškodí osoby samostatně výdělečně činné.

Vláda bude respektovat závěry Bezděkovy komise k reformě důchodového systému, včetně jejího financování. Vláda bude vycházet ze závěrů komise v co nejvyšší možné míře s ohledem na co nejnižší dopady na nejzranitelnější skupiny obyvatel.

Před spuštěním důchodové reformy bude probíhat valorizace důchodů podle platné legislativy.

Veškeré privatizační příjmy a dividendy státních firem budou směřovány na reformu důchodového systému. Tyto prostředky budou vázány na zvláštním účtu státních finančních aktiv.

Senioři, kteří pobírají starobní důchod a zároveň mají příjmy ve výši přesahující trojnásobek průměrné mzdy, budou muset tyto příjmy zdaňovat.

Vláda se zavazuje, že zjednoduší a zpřehlední daňový systém. Jedním z kroků je transformace dědické a darovací daně pod daň z příjmů. Tím dojde k úspoře nákladů na administrativu jak na straně státu, tak daňových poplatníků.

V oblasti daně z příjmu zrušíme většinu stávajících daňových výjimek s výjimkou podpory vědy a výzkumu, rodin s dětmi, odpovědnosti vůči slabým a potřebným, vlastnímu bydlení a odpovědnosti vůči vlastnímu vzdělání a stáří.

Vláda zpracuje analýzu případné daňové amnestie na rozpočtové příjmy s využitím zkušeností ze zemí, které ji provedly.

Vláda nechce zvyšovat progresi daně z příjmů fyzických osob. Je ale odhodlána eliminovat degresi nad stropy sociálních a zdravotních odvodů do roku 2012 v souvislosti s důchodovou reformou a novým zákonem o daních z příjmů.

Vláda přistoupí k vyššímu zdanění loterií, veškerého hazardu a k odstranění výjimek v této oblasti. Příjmy firem podnikajících v této oblasti budou zdaňovány jednotnou sazbou 20 %. Tato daň bude příjmem státního rozpočtu. Posílíme regulační pravomoci obcí v této oblasti.

V rámci boje proti daňovým únikům prodloužíme období zpětného vyměření daně ze současných 3 na 5 let.

Jako pobídku pro malé a střední podnikatele zrušíme povinnost platit silniční daň pro osobní automobily.

Přistoupíme ke komplexní reformě zákoníku práce. Jedním z bodů bude zkrácení výpovědní lhůty a odstupňování odstupného podle počtu odpracovaných let u zaměstnavatele.

Rozšíříme nabídku možností péče o děti výhodnými podmínkami (daňovými odpočty) pro zakládání firemních a jiných nestátních miniškolek, živností péče o děti a jejich hlídaní v rodině.

Stát uleví firmám na sociálním pojištění 7200 Kč ročně za každý částečný úvazek pro rodiče s dětmi do 6 let, zdravotně postižené nebo pro pečující o handicapované. Zvýhodníme také práci na dohodu, uvolníme smlouvy na dobu určitou, zpružníme pracovní dobu a budeme podporovat alternativní modely zaměstnávání.

Vláda podpoří výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny formou rychlejších odpisů malometrážních bytů s cenovými limitem určených pro nájemní bydlení. Tím zvýšíme mobilitu pracovní síly.

Výplata sociálních dávek bude striktně vázána na zajištění řádné docházky dětí do školy.

Podpora v nezaměstnanosti bude vázána na aktivitu nezaměstnaného. Stejně tak výše dávek hmotné nouze bude odstupňována podle aktivity.

Vláda se zavazuje, že zlepší systém péče o ohrožené děti. Jedním z kroků bude větší motivace ke zvyšování počtu pěstounských rodin, například jejich profesionalizací.

Zpřísníme postoj k neplatičům nájemného a pořádkových pokut. Pokud tyto osoby pobírají sociální dávky, bude jim z nich přímo strháván dluh. Rozšíříme a zjednodušíme také využívání institutu zvláštního příjemce, umožňujícího odevzdávat část dávek přímo věřitelům.

Obce budou nadále provádět terénní šetření v domácnostech pobírajících podporu a ověřovat pravdivost údajů v žádostech příjemců dávek. Obce budou moci využít prostředky z odejmutých či nevyplacených dávek, nicméně pouze na mimořádnou sociální pomoc pro potřebné.

Vláda prosadí rozšíření nehotovostní výplaty sociálních dávek (poukázky, elektronické karty) z dávek hmotné nouze na další dávky, pokud bude nutné chránit zájmy dětí. Vláda také ošetří možnost zneužívání dávek například na gamblerství nebo alkohol.

Vláda bude podporovat rozvoj péče o seniory v domácím prostředí. Daňově tedy zvýhodní členy rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči. Pečující bude moci uplatnit daňový odpočet ve stejné výši jako při péči o děti.

Vláda také sníží podporu pro nezaměstnané, kteří ukončí pracovní poměr z vlastní vůle.

Vláda navrhne zrušit ustanovení o nekolidujícím zaměstnání v zákoně o zaměstnanosti z důvodu jeho zneužívání. Zároveň vláda prosadí povinnost zaměstnavatele nahlásit nástup zaměstnance do pracovního poměru jeden den před dnem nástupu.

Pro stabilní a předvídatelné financování života a rozvoje obcí navrhne koalice nový zákon o rozpočtovém určení daní. Návrh předloží na základě intenzivní diskuse se zástupci samospráv - Svazu měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova, Sdružením místních samospráv a dalšími. Východiskem bude pečlivá analýza nákladů výkonu státní správy na obcích všech stupňů. Dále bude koalice diskutovat dosud nezohledňované parametry pro podíl obcí na sdílených daních, jako jsou existence školy, nadmořská výška či negativní zátěž životního prostředí. Zájmem koalice je rovněž zvýšit finanční motivaci obecních zastupitelstev na příznivém podnikatelském prostředí v obci.

Cílem pak je dlouhodobá stabilní dohoda, která formou zákona stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi „nejchudší" a „nejbohatší" obcí tak, aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie.

Příjmová základna obcí bude posílena zejména na úkor celostátních dotačních programů, ze kterých jsou doposud centrálně a tudíž málo efektivně financovány rozvojové projekty v obcích. Na výdajové straně pak bude možno mobilizovat finanční prostředky důsledným zjednodušením, popř. rušením, nákladných administrativních agend.

Dokončíme zřízení Státní pokladny a realizaci Účetní reformy veřejné správy, což přispěje ke zprůhlednění finančních toků a zefektivnění rozhodovacích procesů v oblasti veřejných financí. Výdaje nad 1 milion korun budou zveřejňovány na internetu. Výdaje státu tak budou transparentní a pod kontrolou veřejnosti.

Provedeme fúzi regulatorních institucí v síťových odvětvích. Cílem regulace je zvýšit v těchto odvětvích konkurenci.

Nákupy státní správy přesahující určitý limit budou prováděny centrálně. Tím dojde k úspoře administrativy i nižší získané ceně díky silnějšímu postavení při vyjednávání. Chceme také provádět standardní nákupy materiálu a služeb pro všechny úřady výhradně prostřednictvím online aukcí. Budeme také více využívat sdílených služeb.

Zdravotnictví

Koalice považuje zdravotnictví za jednu ze svých hlavních programových priorit, proto nedopustí zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro občany České republiky. Dále se koalice zasadí o změny, které povedou k modernizaci a dalšímu rozvoji systému zdravotnictví na základě jeho dlouhodobé finanční udržitelnosti. Cílem koalice je zajistit občanům České republiky dostupnou a kvalitní zdravotní péči na principu skutečné solidarity.

Koalice se shodla na základních podmínkách pro naplnění těchto cílů jako je zachování a modernizace veřejného zdravotního pojištění, navýšení zdrojů legálním přísunem soukromých zdrojů, transparentní právní prostředí a rovná soutěž poskytovatelů i zdravotních pojišťoven jako účinný nástroj k omezování korupce, rovný přístup k péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění, skutečná solidarita zdravých s nemocnými a jasné stanovení role státu. 

Koalice bude pokračovat ve veřejné diskuzi o reformě českého zdravotnictví na půdě expertní komise, ke které budou přizvány i ostatní parlamentní politické strany.

Definujeme nárok, tedy rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, na základě medicínských kritérií a v rozsahu možností veřejného zdravotního pojištění.

Každé zdravotnické zařízení, které má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotní pojišťovnou, je povinno vždy nabízet „nárok", tedy variantu zdravotní péče plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Definujeme časovou a geografickou (místní) dostupnost zdravotní péče a uložíme plátci tuto dostupnost pro pojištěnce zajistit.
Pacient hradí tu část zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tj. není součástí „nároku".

Zavedeme transparentní čekací seznamy pro jednotlivé druhy zdravotní péče.

Zdravotnická záchranná služba bude na celostátní úrovni jednotná, bude definována samostatným zákonem, který bude řešit její činnost, organizaci i principy financování, dostupnost jejich služeb a postavení v systému zdravotnictví a Integrovaném záchranném systému.

Podporujeme prevenci; umožníme zdravotním pojišťovnám pozitivně motivovat pojištěnce, kteří se účastní preventivní péče.

Budeme dále usilovat o prevenci závislostí, včetně kouření a ochrany nekuřáků.

Bezodkladně provedeme kategorizaci zdravotnických prostředků.

Zdravotnické prostředky budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na principu referencí - „za stejný efekt stejná úhrada".

Zavedeme generickou preskripci a substituci u léků hrazených plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění.

V každé referenční skupině musí být nejméně jeden dostupný lék plně hrazený bez doplatku.

Chceme větší roli a větší odpovědnost pojišťoven při rozhodování o úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

Vytvoříme takové právní prostředí, abychom přeměnili fakultní nemocnice na nemocnice univerzitní s tvrdým rozpočtovým omezením.

Obdobně budeme postupovat i u ostatních zdravotnických zařízení ve vlastnictví státu.

Stát u svých zařízení a poskytovatelů zdravotní péče zabezpečí provádění elektronických aukcí a centrálních nákupů.

Dokončíme reformu postgraduálního a celoživotního vzdělávání.

Pregraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků nemůže být financováno z veřejného zdravotního pojištění; tyto náklady pokryje resort školství.

Postgraduální vzdělávání bude svěřeno vysokým školám se zdravotním zaměřením.

Celoživotní vzdělávání budou organizovat komory, odborné společnosti a vysoké školy.

Postgraduální i celoživotní vzdělávání budou provádět subjekty, které k tomu získají akreditaci ministerstva zdravotnictví.

Stát bude finančně podporovat postgraduální vzdělávání tak, aby finance směřovaly ke školenci i k jeho zaměstnavateli.

Převedeme nemocenské dávky na nemocenské pojištění, které budou provádět zdravotní pojišťovny.

Posílíme dozor a kontrolu zdravotních pojišťoven, jejich hospodaření a zajišťování nároku pro pojištěnce.

Stanovíme jasné, transparentní a efektivní podmínky, za kterých budou uzavírány smlouvy pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče.

Posílíme kontrolu kvality a bezpečí zdravotní péče a zdravotnických zařízení.

Dokončíme transformaci orgánů ochrany a podpory veřejného zdraví.

Budeme prosazovat posílení práv pacientů.

Budeme prosazovat elektronizaci zdravotnictví jako nástroj ke zvýšení transparentnosti a efektivity zdravotního systému, k omezování korupčního prostředí a ke zlepšení zdraví a informovanosti občanů o čerpání a kvalitě péče.

Vytvoříme takové podmínky, aby bylo možné co nejrychleji zavést institut reálné ceny, který nahradí současný netransparentní bodový systém.

Zavedeme principy transparentní veřejné obchodní soutěže při nákupu péče (služeb) ze strany zdravotních pojišťoven.

Budeme iniciovat fúzování resortních pojišťoven ministerstva vnitra a obrany.

Zákonem sjednotíme podmínky fungování pro všechny zdravotní pojišťovny, tak aby bylo umožněno další případné transparentní fúzování ostatních zdravotních pojišťoven.

Zabezpečíme spravedlivější, více kriteriální přerozdělení pojistného na zdravotní pojištění.

Společně s odborníky vymezíme zdravotně - sociální (dlouhodobou) péči a navrhneme vhodný způsob financování.

Budeme podporovat dlouhodobou péči v domácnostech pacientů, terénní a ambulantní služby přizpůsobené potřebám pacienta jako alternativu ústavní dlouhodobé péče.

Zabezpečíme rozvoj paliativní a hospicové péče.

Zrušíme nebo upravíme tabulkové platy ve zdravotnictví, mimo jiné proto, aby nebyla blokována výše odměny zdravotníků po dokončení postgraduálního vzdělávání a umožněna vyšší motivační mzda.

Posílíme kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků.

Regulační poplatky upravíme následujícím způsobem:

 • Regulační poplatek za položku na recept bude zrušen a bude nahrazen regulačním poplatkem za recept a vyřazením tzv.levných léků z úhrad veřejného zdravotního pojištění.
 • Koalice posílí kompetence a odpovědnost primární péče a zvýší regulaci za návštěvu ambulantního specialisty bez doporučení.
 • Regulační poplatek za hospitalizaci přiblížíme reálným nákladům za tzv.hotelové služby v návaznosti na jejich kvalitu, nejméně ve výši 100,- Kč za lůžkoden.
 • Průběžně budeme vyhodnocovat sociální rizika a dopady na jednotlivé skupiny obyvatelstva.

Koalice bude prosazovat, aby všechny nové zákony týkající se zdravotnické reformy vešly v platnost k 1. 1. 2012.

Zahraniční politika, obrana, Evropská unie

ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Koaliční strany ODS, TOP09 a VV se zavazují, že vláda České republiky bude prosazovat zahraniční politiku založenou na kontinuitě a širokém konsenzu. Jejím hlavním cílem v následujících letech bude posilování dobrého jména České republiky ve světě. S vědomím tohoto budeme usilovat o:

 • Další rozvíjení vzájemných vztahů a spolupráce se sousedními státy ve všech oblastech společného zájmu. A to jak se státy přímo sousedícími s Českou republikou, tak s ostatními zeměmi regionu střední Evropy.
 • Plnění závazků vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích. Pro spojence v NATO a v Evropské unii musíme být čitelným a spolehlivým partnerem. Veškeré naše vystupování a hlasování v těchto institucích však musí být poměřováno s přínosy pro obyvatele České republiky a zemi jako celek.
 • Udržení a prohlubování transatlantické vazby a rozšiřování spolupráce se Spojenými státy americkými do dalších oblastí. Koaliční vláda se zavazuje navázat na spolupráci v oblasti vědy a výzkumu a podporovat další rozvíjení projektů vědeckotechnické spolupráce.
 • Podporu lidských práv jako nedílnou součást porevolučního vývoje zahraniční politiky České republiky. Koaliční vláda na tuto dlouhodobou tradici naváže.
 • Liberalizaci světového obchodu jako nástroje zvýšení růstu světové ekonomiky. Odstraňování celních bariér a dalších omezení mezinárodního obchodu také považujeme za nejefektivnější způsob rozvojové spolupráce. Otevírání trhů však musí probíhat oboustranně.
 • Provádění důsledné a efektivní proexportní politiky státu se zaměřením na dynamicky se rozvíjející státy a trhy s přihlédnutím k bezpečnostním zájmům ČR
 • Posílení veřejné diplomacie jako relevantního nástroje pro otevřenou diskuzi o zásadních otázkách zahraniční politiky doma a zároveň jako efektivního nástroje prezentace ČR v zahraničí
 • Reformu a racionalizaci institucionálního uspořádání zahraničních agentur České republiky s cílem omezit zdvojování procesů, zvýšit účinnosti vynakládaných veřejných prostředků. Tyto agentury musí sledovat základní směry zahraniční politiky státu. Konečná podoba vzejde z široké diskuze jak mezi politickými představiteli, tak s odbornou veřejností.
 • Koaliční vláda bude pokračovat ve zvyšování vnější energetické bezpečnosti České republiky především diverzifikací zdrojových zemí energetických zdrojů a přepravních tras s cílem snížení české závislosti na jedné zemi. Nosným projektem v této oblasti bude podpora výstavby plynovodu Nabucco a další projekty propojování energetických sítí v severojižním směru.
 • Koaliční strany se zasadí o jednotnou evropskou energetickou politiku


EVROPSKÁ UNIE

Česká republika bude prosazovat sebevědomou, aktivní a čitelnou politiku.

V oblasti politiky sousedství a vnějších vztahů podporujeme další rozšiřování EU za podmínky ponechání stávajících kritérií pro vstup. Z regionálního pohledu je prioritou jihovýchodní Evropa a dále státy Východního partnerství.

Během projednávání nové fiskální periody EU na období 2014-2020 budeme prosazovat zachování unijního rozpočtu na úrovni 1.0% HNP EU. Důležitým cílem bude také narovnání podmínek pro zemědělce ze starých a nových členských států a současně podpora rozvoje konkurenceschopnosti a efektivity zemědělského sektoru. Jsme proti skrytým zemědělským podporám některých států EU, jejichž podpůrné a proexportní politiky poškozují české producenty. Pro tuto fiskální periodu budeme prosazovat snižování výdajů EU na společnou zemědělskou politiku. Pro efektivnější čerpání unijních dotací prosadíme radikální snížení počtu operačních programů.

Při dalších jednáních o užší koordinaci hospodářské politiky budeme dbát na důsledném uplatňování principů subsidiarity a proporcionality. Schvalování národních rozpočtů musí zůstat výsadní pravomocí národních parlamentů členských států, případné sankce za porušování Paktu stability a růstu musí být aplikovatelné pro všechny členské státy bez rozdílu a musí být vynutitelné.

Koaliční vláda České republiky bude usilovat o pokračování liberalizace služeb v EU a o odstraňování zbývajících bariér ve volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Vyjadřujeme podporu strukturálním reformám, zlepšování podnikatelského a investičního prostředí, snižování administrativní zátěže, zvyšování flexibility trhu práce a odbourávání nadbytečných evropských regulací. Proto Česká republika podpoří návrhy směřující k lepšímu a efektivnějšímu fungování vnitřního trhu.

Koaliční strany se budou zasazovat o ratifikaci protokolu č. 30 (tzv. česká výjimka) při ratifikaci nejbližší přístupové dohody. V případě zásadních institucionálních změn Evropské unie vyžadující úpravu primárního práva bude přesun dalších pravomocí z České republiky na EU potvrzován referendem.

S ohledem na změny, které přinesla Lisabonská smlouva, se koaliční vláda zasadí o zrychlení procedur při přijímání pozic České republiky, včetně zapojení evropských výborů obou komor parlamentu, a o zvýšení politické kontroly těchto pozic v každodenním rozhodování. Za přípravu koordinovaných pozic pro jednání Evropské rady a strategické evropské agendy je zodpovědný premiér, který má k dispozici na Úřadu vlády potřebný administrativní aparát spolupracující s ministerstvem zahraničních věcí. Postavení tohoto aparátu bude upraveno v kompetenčním zákoně. Vláda se zasadí o vysílání odborně kvalifikovaných a jazykově vybavených zástupců na všechny úrovně unijních jednání. Vláda zruší post ministra pro evropské záležitosti.


OBRANA

Obrannou politiku bude koalice realizovat v úzké mezirezortní spolupráci tak, aby obranné schopnosti Armády České republiky naplňovaly požadavky bezpečnostních zájmů ČR jak na území České republiky, tak mimo ni, v úzké součinnosti se spojenci v Severoatlantické alianci.

Členství České republiky v Severoatlantické alianci přitom představuje základní pilíř její bezpečnostní a obranné politiky.

Koalice bude podporovat další rozvoj obranných kapacit Evropské unie, zejména jako součást schopností civilního krizového řízení Evropské unie.

Ministerstvo obrany bude kromě výstavby schopností obranného charakteru klást důraz na dostavbu a optimalizaci Integrovaného záchranného systému ČR s maximálním důrazem na ochranu životů a zdraví obyvatelstva a majetku pro případy živelných pohrom či technologických havárií.

V kontextu výše uvedených cílů a v návaznosti na schválení nové Strategické koncepce Severoatlantické aliance hlavami států a vlád na summitu v Lisabonu na podzim tohoto roku bude koalice novelizovat soustavu národních strategických dokumentů - Bezpečnostní strategii ČR a návazně vypracuje novou Obrannou strategii ČR.

Ministerstvo obrany urychlí práce na přijetí nového služebního zákona (zákona o služebním poměru vojáků z povolání), který vytvoří podmínky pro stabilizaci personálu v ozbrojených silách, kodifikuje podmínky jejich kariérní perspektivy a vytvoří podmínky pro odpovídající sociální zajištění.

Ministerstvo obrany provede, v souladu s aktuálními požadavky na výstavbu ozbrojených sil a s ohledem na zdrojové možnosti, optimalizaci organizační struktury Ministerstva obrany a optimalizaci systému velení a řízení ozbrojených sil, a to na všech jeho úrovních. Výsledné struktury a systémy budou svým nezbytným rozsahem a funkčností odpovídat požadavkům, které vyplývají z našeho členství v Severoatlantické alianci i obecně závazných právních předpisů ČR, a musí být úměrné stávající velikosti AČR.

Strukturální změny v samotné AČR musí směrovat k zabezpečení národních politicko-vojenských ambicí, a to zejména s ohledem na jejich reálně předpokládaný rozsah i predikovaný způsob nasazení sil. Ministerstvo obrany zajistí postupný nárůst nasaditelných sil v souladu se závazky vyplývajícími z členství v NATO.

Koalice respektuje, že s členstvím v NATO a EU musí Česká republika nést i odpovídající díl odpovědnosti za naplnění kolektivně přijatých rozhodnutí. V tomto ohledu bude Ministerstvo obrany připravovat a následně Vláda ČR navrhovat Parlamentu ČR ke schválení záměry nasazení sil a prostředků AČR v zahraničních operacích a misích v rozsahu a míře odpovídající korektnímu podílu ČR na těchto společných aktivitách. Tyto návrhy budou předkládány na období dvou až tří let.

Koalice, s vědomím toho, že Česká republika disponuje pouze jedním souborem vojenských sil a prostředků, bude usilovat o co nejužší spolupráci mezi NATO a EU při vedení vojenských operací a civilních misí a při výstavbě potřebných vojenských schopností. Koalice bude prosazovat komplementární přístup při budování vojenských schopností obou organizací, při zajištění maximální efektivity vynakládaných národních i společných zdrojů, harmonizaci jejich úsilí a především eliminaci duplicit.

Ministerstvo obrany dokončí restrukturalizaci a doplnění AČR personálem, jakož i ucelený systém jeho přípravy, výcviku a vzdělávání  tak, aby došlo k zvýšení kvality lidských zdrojů obecně a do zahraničních operací a misí byly vysílány dobře vybavené a vycvičené kompaktní, převážně organické jednotky, doplňované podle charakteru plněných úkolů při nasazení specializovanými dílčími prvky.

Koalice nedopustí sebemenší oslabení naší vůle dostát spojeneckým závazkům, zejména s ohledem na účast ČR v operacích Severoatlantické aliance.

Ministerstvo obrany zpřesní a zreální střednědobý plán nezbytných akvizic zejména vyzbrojování a přezbrojování tak, aby všechna vydání v tomto směru byla efektivní, předvídatelná a kontrolovatelná.  Koalice se zasadí, aby bylo MO umožněno realizovat přímé nákupy bez zprostředkovatelů.

Ministerstvo obrany bude souhrnně periodicky předkládat příslušnému výboru PS PČR informaci o veřejných zakázkách ve stejném rozšířeném rozsahu, jako je tato povinnost aktuálně stanovena vůči Vládě ČR (usnesení vlády ČR č.158/2010).

Koalice bude k zajištění obrany a bezpečnostních zájmů ČR, jako členské země Severoatlantické aliance, přistupovat odpovědným a střízlivým způsobem s průběžným tlakem na eliminaci případných neefektivních výdajů a bude dbát na sladění výdajů a skutečných potřeb v této oblasti.

Pro rozpočtový  rok 2011 se koalice shodla na snížení rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany o 2,1 mld. Kč s tím, že bude do 31. 12. 2010 provedena detailní analýza struktury výdajů resortu MO s cílem hledání dalších úspor pro rok 2012 - 2014.

Obrannou politiku bude koalice realizovat v úzké mezirezortní spolupráci věcně příslušných ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů s vědomím vzrůstajícího prolínání vnitřních a vnějších bezpečnostních rizik

Právo, spravedlnost, veřejná správa, byrokracie a korupce

KORUPCE

Předložíme zákon o lobbyingu, jehož cílem bude zprůhlednění vztahu mezi politiky a úředníky na jedné straně a subjekty zabývajícími se lobbyingem na straně druhé. Zákon bude obsahovat definice lobbyingu, lobbyistického kontaktu a lobbyisty, povinnou registraci lobbyistů, registr lobbyistů bude přístupný na internetu, sankce za neplnění podmínek stanovených zákonek.

Termín: do 30.6.2011

Předložíme novelu Ústavy a novelu zákona o NKÚ, které umožní kontrolu nakládání s majetkem územních samospráv a dalších veřejnoprávních korporací.

Termín: do 31.12.2010

Navrhneme způsob kontroly nakládaní s majetkem právnických osob ovládaných státem nebo územními samosprávnými celky.

Termín: do 30.6.2011

Vláda bude provádět jednou ročně pravidelný kotrolu realizace nápravných opatření vyplývajících z kontrolních nálezů NKÚ.

Termín: pravidelně k 30.6. kalendářního roku

Navrhneme zřízení centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů s cílem zjednodušit přístup veřejnosti k těmto informacím prostřednictvím Informačního systému datových schránek na formuláři, který bude publikován MV ČR na internetu.

Termín: do 31.12.2010

Navrhneme zakotvení povinnosti pro orgány veřejné moci zpracovat a publikovat vlastní etický kodex.

Termín: 31.10.2010

Prosadíme, aby zástupci státu jmenovaní do orgánů firem s majetkovou účastí státu byli vybíráni podle odbornosti a aby jejich odměny za činnost v těchto orgánech byly zveřejňovány.

Termín: 15.10.2010

Připravíme změnu legislativy, tak, aby zástupci územních samospráv jmenovaní do orgánů firem s majetkovou účastí územních samospráv byli vybíráni podle odbornosti a aby jejich odměny za činnost v těchto orgánech byly zveřejňovány.

Termín: 30.6.2011

Zpřesníme institut spolupracujícího obviněného (korunní svědek) podle §178a trestního řádu a navazujících ustanovení tak, aby bylo možné zejména v závažných případech organizovaného zločinu zajistit ve výjimečných případech i úplnou beztrestnost.

Termín: do 30.6.2011

Institut testů spolehlivosti podle §107 zákona o Policii využijeme pro stanovení obdobných testů pro další osoby působících v orgánech veřejné moci.

Termín: do 30.6.2011

Zajistíme zveřejnění manuálu pro osoby, které se setkají s korupční nabídkou a mají zájem spolupracovat na odhalení této trestné činnosti s orgány činnými v trestním řízení včetně ochrany oznamovatele.

Termín: do 30.9.2010

Předložíme novelu trestního zákona, která zpřísní tresty za korupci u úředních osob (trest zákazu činnosti, propadnutí majetku).

Termín: do 31.12.2010

Zavedeme povinné hodnocení dopadů rizika korupce (CIA) jako součást návrhu zákona nebo jeho novely, předkládaného do legislativního procesu. U vybraných zákonů provedeme toto hodnocení i zpětně.

Termín: do 31.12.2010

Každý rok provedeme prověrku právních předpisů s regulační nebo byrokratickou zátěží nebo korupčním rizikem s cílem takové předpisy zrušit nebo upravit tak, aby bylo riziko nebo zátěž snížena.

Termín: průběžně

Předložíme k veřejné diskusi návrh na zakotvení práva občanů a firem na ochranu před byrokracií a korupcí.

Termín: 31.12.2010

Zajistíme formou usnesení vlády, aby hlasování ve vládě bylo zveřejňováno po jménech o bodech, kde vláda rozhoduje ve věcech nakládání s majetkem státu nebo o veřejných zakázkách, dotacích, grantech nebo jiných podporách ze státního rozpočtu s výjimkou bodů, které budou projednávány v režimu zákona o ochraně utajovaných informací. Vláda po přijetí tohoto usnesení neprodleně vyzve k přijetí obdobného postupu  i rady krajů a obcí.

Termín: ihned po jmenování vlády

Po projednání s Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv předložíme změnu příslušných zákonů tak, aby hlasování v radách krajů a obcí bylo zveřejňováno po jménech ve věcech nakládání s majetkem územní samosprávy nebo o veřejných zakázkách, dotacích, grantech nebo jiných podporách z rozpočtu územní samosprávy s výjimkou bodů, které budou projednávány v režimu zákona o ochraně utajovaných informací.

Termín: 31.12.2011

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, DOTACE, GRANTY, MAJETEK

Navrhneme změnu zákona o veřejných zakázkách, kde budou zakotveny zejména následující principy:

 • Veřejných zakázek se budou moci účastnit pouze subjekty, které prokáží dostatečně celou svou vlastnickou strukturu a/nebo ovládací strukturu.
 • Veškeré údaje o veřejné zakázce musí být evidovány a archivovány v elektronické podobě tak, aby mohly být zveřejňovány na internetu, a to včetně zadávací dokumentace, smluv a jejích dodatků, vystavených faktur, jména zadavatele a členů komise
 • Smluvní ujednání na základě zákona o veřejných zakázkách nebude předmětem obchodního tajemství
 • Snížíme limit pro povinné vypsání veřejných zakázek na 1 milión resp. na 3 milióny
 • Složení výběrových komisí bude určováno losem
 • Zamezit účasti na veřejných zakázkách subjektům, které porušují zákon
 • Zamezit omezujícím kvalifikačním požadavkům

Termín: do 31.12.2010

Pro realizaci veřejných zakázek budou upřednostňovány elektronické nástroje zejména elektronická tržiště, elektronické aukce s tím, že zakázky, které nebudou takto realizovány, budou probíhat prostřednictvím jiného elektronického prostředku např. Informačního systému datových schránek.

Termín: do 31.12.2010 usnesení vlády pro vybrané komodity, do 31.12.2011 legislativní úprava

Schválíme usnesení vlády, kterým se vláda a vládní úřady zaváží realizovat na vybrané komodity výrobků a služeb tzv. centrální nákupy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (centrální zadání zakázky). Zároveň vláda doporučí všem ostatním veřejným zadavatelů zejména územním samosprávám, aby se připojili k centrálnímu nákupu na tyto vybrané komodity. Zároveň bude navrženo stanovení limitu  vlastních dodávek uchazeče jako kvalifikační popř. hodnotící kritérium pro účast ve veřejné zakázce v jednotlivých komoditách.

Termín: do  31.12.2010

Předložíme úpravu zákonů, které budou prosazovat maximální transparentnost při nakládání s majetkem státu a územních samospráv a při realizaci veškerých výdajů z veřejných rozpočtů.  Na základě těchto změn bude nejpozději do 30.6.2011 upravena Centrální adresa tak, aby na jednom místě byly zveřejňovány veškeré informace, týkající se prodejů a pronájmů majetku státu nebo územních samospráv a veškeré údaje o veřejných zakázkách veřejných zadavatelů.  Budou upraveny zákony, které stanoví povinnost zveřejňovat údaje na Centrální adrese pro všechny veřejné zadavatele a orgány veřejné moci.

Termín: do 31.12.2010

Předložíme úpravu zákonů pro oblast dotací a grantů ze státního rozpočtu, kde budou stanoveny stejné principy jako u veřejných zakázek, a to zejména:

 • Uchazeč o dotaci nebo grant bude povinen zveřejnit veškeré informace o své vlastnické resp. ovládací (organizační) struktuře a osobách jednajících jeho jménem
 • Veškeré údaje o dotačním a grantovém řízení včetně smluvní dokumentace budou zveřejňovány na Centrální adrese 
 • Obdobnou úpravu navrhneme i pro oblast dotací, grantů a darů z rozpočtů územních samospráv s tím, aby došlo k minimálnímu administrativnímu zatížení dotčených subjektů. 

Termín: do 30.6.2011 pro granty a dotace ze  státního rozpočtu, do 30.6.2012 pro granty, dotace a dary z rozpočtů územních samospráv

 

VNITŘNÍ BEZPEČNOST, POLICIE A IZS

Provedeme analýzu současného stavu reformy Policie ČR v návaznosti na stav státního rozpočtu a na základě výsledků rozpočtu dokončíme reformu Policie ČR orientovanou na kvalitní a efektivní službu veřejnosti, a to vše na stav veřejných rozpočtů

Termín:  do 31.12.2010

Předložíme návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, který zajistí nezávislou kontrolu činnosti bezpečnostních sborů.

Termín: do 31.12.2010

Zajistíme, aby v rámci ÚOKFK bylo zřízeno pracoviště specializované na vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Zároveň na všech úrovních PČR, byly obsazeny pozice specialistů na finanční kriminalitu, kteří budou vyškoleni v této oblasti. Dále zajistíme, aby na všech úrovních PČR byl posílen restitutivní přístup k trestání pachatelů s cílem zajistit majetek pocházející z trestné činnosti či majetek pachatele tak, aby mohly být z tohoto majetku uspokojeny zejména oprávněné nároky obětí trestných činů a náhrada škody.    

Termín: do 30.6.2011 a průběžně

Vzhledem k neefektivnímu souběžnému výkonu některých kompetencí v oblasti veřejného pořádku mezi PČR a obecními (městskými) policiemi, zpracujeme podrobnou právní, ekonomickou (rozpočtovou), procesní a bezpečnostní analýzu možnosti úpravy jejich vzájemného vztahu a zřízení institutu tzv. Metropolitní policie. V souladu se zákonem o Policii ČR zpracujeme vzorový návrh koordinační dohody mezi PČR a městy umožňující zástupcům měst ve vymezeném rozsahu zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění u pořádkové a dopravní složky PČR.

Termín: do 30.6.2011
 
Podle možností rozpočtu Policie ČR budeme pokračovat v modernizaci základních policejních útvarů a vybavení policistů moderní technikou včetně zvýšení počtu mobilních policejních služeben. Před každým nákupem zejména výzbroje a výstroje zajistíme prověření způsobilosti a vhodnosti pro potřeby PČR.

Termín: průběžně

Podle možností rozpočtu PČR budeme usilovat o další specializované vzdělávání policistů a posílení motivační složky platu v závislosti na kvalitě vykonávané práce.

Termín: průběžně

Budeme prohlubovat spolupráci a vybavení základních složek Integrovaného záchranného systému včetně posílení spolupráce s Armádou ČR s cílem minimalizace dopadů mimořádných událostí na životy a majetek občanů (povodně, nehody) a efektivního nakládání prostředků z veřejných  rozpočtů.  Budeme pokračovat v systematickém vybavování dobrovolných jednotek požární ochrany, abychom dosáhli jejich většího zapojení do řešení mimořádných událostí.

Termín: průběžně

Navrhneme zavedení účinnějšího systému finanční spoluodpovědnosti viníků za provádění likvidačních a obnovovacích prací při mimořádných událostech.

Termín: do 30.6.2011

Budeme nadále prosazovat odpovědnou migrační politiku založenou na vyváženosti úspěšné integrace a potřebné imigrace. Zavedeme personální a technická opatření k zamezení korupce a zbytné byrokracie v imigrační (vízové) praxi. Prosadíme přísnější regulaci činnosti „zprostředkovatelských" agentur v oblasti zaměstnávání cizinců s cílem zvýšení odpovědnosti agentur za průběh pobytu a pracovní činnosti cizince na území ČR včetně zneužívání jejich postavení na trhu práce.

Termín: průběžně

Budeme podporovat projekt elektronického trestního řízení ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a další rozvoj dalších informačních systémů v rámci Policie ČR tak, aby došlo k vyšší transparentnosti řízení vedených PČR, jejich zefektivnění a zrychlení.

Termín: průběžně

V rámci Policie ČR vytvořit podmínky pro bezpečné a kontrolovatelné sdílení dat v oblasti boje proti závažné hospodářské trestné činnosti, finanční kriminalitě a korupci včetně  analytických informací s cílem zajistit větší spolupráci celorepublikových útvarů policie s ostatními útvary PČR.

Termín: do 31.12.2012

Předložíme speciální komplexní právní úpravu pro činnost nestátních bezpečnostních služeb s cílem definovat zejména okruh služeb poskytovaných těmito subjekty (např. hlídací, detektivní, technická a bezpečnostní činnost), zakotvit podmínky pro jejich licencování, stanovit vnitřní a vnější kontrolní mechanismy pro jejich činnost a prostředky, které ke své činnosti na základě příslušného oprávnění využívají, stanovit podmínky odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání u těchto subjektů. 

Termín: 30.6.2011

Předložíme návrh transformace služby cizinecké policie s cílem dokončení převodu pobytových agend na Ministerstvo vnitra (zcivilnění pobytové agendy) a nalezení úspor v rozpočtu Policie ČR (např. i snížením nadbytečných služebních míst). 
   
Termín: 30.6.2011

Předložíme změnu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s cílem zavést tzv. konkurenční doložku, která neumožní vybraným příslušníkům bezpečnostních sborů po stanovenou dobu po ukončení služebního poměru využívat získané informace a kontakty ve prospěch nestátních subjektů. Konkrétní podobu konkurenční doložky projednáme se zástupci policejních odborových organizací.

Termín: 30.6.2011

Předložíme změnu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s cílem zavést principy jmenování služebních funkcionářů do konkrétních funkcí na dobu určitou nebo rotace vybraných služebních funkcionářů, které budou vytvářet podmínky pro omezení rizika korupce, sjednocení praxe bezpečnostních sborů a budování manažerských dovedností a kompetencí v návaznosti na možnosti státního rozpočtu.

Termín: 30.6.2011

Posílíme prevenci v oblasti boje proti kriminalitě zejména extremismu, drogové kriminalitě, kriminalitě nezletilých a kriminalitě páchané na dětech se zaměřením na
koordinaci odpovědných orgánů a včasné poskytování informací o rizikových stavech.

Termín: průběžně


JUSTICE

S využitím prostředků z evropských fondů budeme pokračovat v elektronizaci justice zejména v oblasti

 • datových schránek a na ně navazujících aplikací a systémů
 • zavedení elektronického trestního řízení
 • zavedení elektronického soudního spisu

Termín: průběžně

Posílíme počty vyšších soudních úředníků a asistentů a navrhneme zvyšování ohodnocení administrativních pracovníků na základě možností rozpočtu a úspor, které budou vznikat pozastavením dalšího jmenování soudců.

Termín: průběžně

Posílíme odborné vzdělávání soudců, vyšších soudních úředníků, asistentů a administrativních pracovníků se zaměřením na oblast využití informačních a komunikačních prostředků.

Termín: průběžně

Provedeme podrobnou analýzu soudních agend s cílem posílit princip mediace při řešení soudních sporů, snížit nadbytečnou soudní administrativu a v některých případech odejmout rozhodovací pravomoc soudů například převedením této pravomoci jinému státnímu nebo nestátnímu orgánu nebo subjektu. Současně navrhneme úpravu pravidel pro využívání rozhodčích doložek.

Termín: 30.6.2011

Zvýšíme dohledovou činnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti kárné odpovědnosti soudců a navrhneme opatření, která umožní rychlejší a důslednější projednání kárné odpovědnosti soudců.

Termín: 31.12.2010

Pro budoucí soudce zpřísníme justiční zkoušky a zavedeme povinnou tříletou praxi v ostatních právních oborech a dvouleté čekatelské praxe před jejich jmenováním.  Posílíme princip celoživotního vzdělávání soudců.

Termín: 30.6.2011

Navrhneme úpravu právních předpisů, které umožní vytvořit materiálně technické podmínky pro další zaměstnávání vězňů ve výkonu trestu.

Termín:  31.12.2010

Předložíme novely právních předpisů, které umožní zřizování specializovaných soudních senátů a specializovaných útvarů Státního zastupitelství zejména v oblasti boje proti korupci a závažné finanční kriminalitě tak, aby o těchto případech rozhodovali zkušení a speciálně proškolení soudci a státní zástupci.

Termín:  31.12.2010

Předložíme novelu občanského soudního řádu, ve které zavedeme pro některé typy soudního řízení lhůty tak, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům v řízení při zachování rovného postavení stran soudního sporu.

Termín:  30.6.2011

Provedeme analýzu soudních poplatků a na základě jejich výsledků předložíme úpravu soudních poplatků v závislosti na druhu projednávané věci při nutnosti zajistit nediskriminační přístup občanů a firem ke službám soudů.

Termín:  30.6.2011
 
Předložíme návrh na novelu zákona o státním zastupitelství a případně dalších právních předpisů, která přinese úpravu postavení nejen Nejvyššího státního zástupce s cílem posílit jeho nezávislost a odpovědnost za výkon svěřené pravomoci, ale celého státního zastupitelství. Změna by zakotvila zejména:

 • způsob jmenování a odvolávání Nejvyššího státního zástupce (možnost výkonu funkce na dobu určitou) a státních zástupců
 • způsob dohledové pravomoci nadřízených
 • způsob a formu ukládání závazných pokynů
 • způsob přidělování případů resp. možnost vztažení pravomoci ke konkrétnímu případu nadřízeným státním zastupitelstvím

Termín:  30.6.2011

Provedeme analýzu efektivity organizace soudnictví a čtyřstupňové soudní soustavy a navrhneme možnosti zjednodušení. Prověříme efektivitu působnosti soudcovských rad jako orgánů soudcovské samosprávy a zvážíme možnost jejího posílení.

Termín: do 31.12.2011

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA A eGOVERNMENT

Předložíme návrh věcného záměru zákona o úřednících a dalších zaměstnancích ve veřejné správě, který nahradí současný zákon o státní službě a zákon o úřednících územních samospráv, kde bude jednoznačně určena hranice mezi politicky obsazenými a úřednickými místy ve veřejné správě a zajištěno odpolitizování, profesionalizace a stabilizace veřejné správy. Tento věcný záměr bude založen na jmenování na dobu určitou, principu rotace vedoucích zaměstnanců a zahrnující institut státních tajemníků a nejvyšších ministerských radů.  V rámci návrhu věcného záměru zákona dále navrhneme zvýšení hmotné odpovědnosti zaměstnanců státu a územních samospráv za škody způsobené při výkonu funkce a navrhneme, aby se stejné principy vztahovaly i na politiky.

Termín: věcný návrh zákona do 31.12.2010, paragrafové znění zákona do 31.12.2011
 
Podle možností veřejných rozpočtů včetně možného zapojení zdrojů ze strukturálních fondů budeme pokračovat v modernizaci a elektronizaci veřejné správy s cílem dále přibližovat veřejnou správu občanům a zprůhlednit a zefektivnit procesy ve veřejné správě, zejména

 • budeme dále rozšiřovat funkcionality universálních kontaktních míst veřejné správy (CzechPOINT) tak, aby na těchto místech bylo v maximální možné míře získat v „papírové" podobě výpisy poskytované veřejnou správou a zároveň učinit jakékoli podání vůči orgánům veřejné moci
 • budeme pokračovat v rozšiřování funkcí a zlepšování uživatelského komfortu datových schránek.

Termín: průběžně

Předložíme „Strategii vlády pro další elektronizaci vybraných agend ve veřejné správě".

Termín: do 30.6.2011

S využitím evropských prostředků dokončíme realizaci projektu Základních registrů veřejné správy včetně zavedení elektronických identifikačních průkazů, které umožní jednoznačnou identifikaci osob a v souvislosti se zavedením systému základních registrů omezí zneužívání rodného čísla.

Termín: do 30.6.2012

Dokončíme procesní audity vybraných agend u orgánů veřejné moci, na základě kterých dojde k identifikaci korupčních rizik a zbytečné byrokracie.

Termín: do 30.6.2012

Zahájíme přípravu projektu elektronických voleb tak, aby mohl být pilotně realizován ve volebním roce 2012 a plnohodnotně zaveden od voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2014.

Termín: do 30.6.2012

Předložíme návrh novely zákona o přestupcích, kde vytvoříme podmínky pro vznik registru/registrů přestupků jako informačního systému veřejné správy v návaznosti na systém základních registrů veřejné správy tak, aby došlo k efektivnějšímu projednávání a následnému vymáhání sankcí za uložené přestupky s cílem zpřísnění odpovědnosti za přestupkovou recidivu včetně možné trestní odpovědnosti u vybraných druhů přestupků.

Termín:  30.6.2012

Předložíme návrh úpravy zákona o správních poplatcích tak, aby více odrážely náklady orgánů veřejné moci na zajištění příslušných řízení při nutnosti zajistit nediskriminační možnost přístupu všech občanů a firem ke službám státu.

Termín:  30.6.2012

Předložíme návrh nezbytné právní úpravy a zahájíme realizaci projektu elektronické Sbírky zákonů, která se státní garancí zajistí publikaci platného a účinného práva na území České republiky pro uživatele právních předpisů bez jakýchkoli barier v elektronické podobě.  Zároveň předložíme nezbytnou právní úpravu a zahájíme realizaci projektu elektronického systému pro přípravu, tvorbu a projednávání právních předpisů (e-Legislativa) včetně elektronického zpracovávání hodnocení RIA a CIA jako integrální součásti legislativního procesu.
 
Termín: do 31.12.2010

Předložíme návrh zákona o kontrole ve veřejné správě, který sjednotí kontrolní proces u orgánů veřejné správy tak, aby nedocházelo k duplicitám a nejasnostem při výkonu dozoru a kontroly ve veřejné správě. Jako součást návrhu zpracujeme analýzu provedených kontrol a dozoru u územně samosprávných celků v letech 2006-2010 s návrhem konkrétních opatření směřujících k jasnému rozdělení kompetencí mezi NKÚ, MF ČR a ostatní kontrolní orgány ve veřejné správě.

Termín: do 31.12.2010

 

LEGISLATIVA
 
Předložíme novelu trestního řádu („náhubkový zákon") s cílem umožnit poskytování informací  v případech, kdy veřejný zájem převáží nad zájmem soukromým.

Termín: do 31.10.2010

Předložíme návrh zákona o odpovědnosti právnických osob ve správní popř. trestní rovině, který je podmínkou pro Ratifikaci úmluvy proti korupci.

Termín: do 31.12.2011

Předložíme nový občanský zákoník.

Termín: do 31.12.2010

Předložíme nový zákon o mezinárodním právu soukromém.

Termín: do 31.12.2010

Předložíme nový zákon o obchodních společnostech a družstvech.

Termín: do 31.12.2010

Předložíme zákon o bezplatné právní pomoci. 

Termín: do 30.6.2011

Předložíme novelu trestního řádu a dalších právních předpisů, kde posílíme postavení obětí trestné činnosti a zvýšíme restitutivní (ochrana nároků poškozených) úlohu trestního řízení.

Termín: 30.6.2011

Zvýšíme dohled nad exekutory, soudními znalci a tlumočníky prostřednictvím novely příslušných právních předpisů.

Termín: 30.6.2011

Předložíme novelu ústavy a dalších právních předpisů, která zavede přímou volbu prezidenta.

Termín: 31.12.2010

Předložíme novelu ústavy a dalších právních předpisů, která umožní zavedení tzv. „klouzavého mandátu".

Termín: ihned

S cílem vytvořit podmínky pro přímou volbu starostů v malých obcích ve volbách v roce 2014 zpracujeme důkladnou analýzu a zajistíme zpracování mezinárodní srovnávací studie pro možnost zavedení přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů.

Termín: 30.6.2011

Termín: 30.6.2011

Předložíme změnu Ústavy a novelu jednacích řádů Poslanecké sněmovny a Senátu, ve které navrhneme omezení imunity poslanců a senátorů.

Termín: ihned

Předložíme zákon, který upraví legislativní proces tak, aby zejména stanovil podmínku pro všechny předkladatele včetně poslanců a senátorů zpracovat Hodnocení dopadů regulace (RIA), Hodnocení dopadů rizika korupce (CIA) ke každému návrhu zákona resp. ke každému pozměňovacímu návrhu včetně zákazu předkládání tzv. „přílepků".

Termín: 30.6.2011    

Předložíme novelu jednacího řádu PSP, která umožní předkládání pozměňovacích návrhů ve druhém čtení pouze výboru, skupině poslanců nebo poslanci poté, kdy byl návrh projednán na příslušném výboru.

Termín: 31.12.2010    

Předložíme návrh volebního kodexu, do kterého budou zahrnuty veškeré dosavadní zákony upravující volby v ČR.

Termín: 31.12.2011    

Předložíme změnu Ústavy a navazujících právních předpisů, která zavede tzv. vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě, tedy princip, že nedůvěra vládě v průběhu  volebního období je vyslovena až po získání podpory pro nového předsedu vlády v PSP.

Termín: 31.12.2010

Předložení novely Ústavy (finanční ústava) a na ni navazujícího zákona o rozpočtové kázni.

Termín: 31.12.2010    

Předložíme nový trestní řád v návaznosti na nově přijatý trestní zákoník.

Termín: 31.12.2011

Předložíme návrh úpravy právních předpisů v oblasti ochrany soukromí a práv občanů, která zpřesní pravidla a umožní vyšší míru ochrany před neoprávněným a nekontrolovaným pořizováním obrazových, zvukových a genetických záznamů o občanech s cílem zajistit, aby nedocházelo ke zneužívání takto získaných záznamů a údajů.

Termín: 30.6.2011

Předložíme a zveřejníme legislativní plán vlády na čtyřleté období, který bude každý rok pravidelně aktualizován.

Termín: do 31.12.2010

Předložíme návrh Ústavního zákona o podmínkách vyhlášení a průběhu referenda podle čl. 2 Ústavy České republiky, kde budou stanoveny zejména následující principy:

 • pokud nejméně 250 000 občanů dá návrh na uskutečnění referenda v konkrétní otázce, má vláda povinnost předložit PS PČR návrh Ústavního zákona o konkrétní navržené otázce nejpozději do 90 dnů ode dne doručení návrhu vládě
 • bude stanoven výčet otázek, o kterých nelze referendum konat  (např. o podstatných základech a náležitostech demokratického právního státu, o otázkách lidských práv a svobod, o otázkách národní bezpečnosti, o státním rozpočtu, finančních a daňových zákonech, nabývání a pozbývání státního občanství,  o volbách, o personálních otázkách, v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním /správním, soudním/ řízení)

Termín: 31.12.2012

Předložíme návrh na zpřesnění podmínek pro vyplácení poslaneckých náhrad včetně změny nároku na jejich čerpání. 

Termín: 31.12.2010

Provedeme legislativní kroky ke zprůhlednění financování politických stran. Zvážíme možnost zavedení limitů na výdaje ve volebních kampaních.

Termín: do 30.6.2011

 
Školství, věda, výzkum, kultura


POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

Vzdělanost občanů je zásadní podmínkou rozvoje demokratické společnosti. Bez dobré vzdělanostní struktury si nelze představit dlouhodobě příznivý vývoj životní úrovně a kvality života. Cílem vlády je proto vzdělávání, které bude na všech stupních a ve všech svých formách podporovat přirozenou lidskou zvídavost.

MŠMT bude podrobeno hloubkovému auditu, jehož cílem bude nalézt úspory v hospodaření resortu. Bude proveden personální audit a audit příspěvkových organizací MŠMT. Na základě personálního auditu vláda sníží významnou měrou počet zaměstnanců ministerstva a jím zřízených příspěvkových organizací.

Termín: konec roku 2012

Vláda změnou příslušných právních předpisů omezí zátěž škol nadměrnou byrokracii.

Termín: konec roku 2012

Vláda při respektování rozpočtových možností, demografického vývoje i věkové a genderové struktury pedagogických pracovníků vytvoří podmínky a nástroje (např. tzv. náborový příspěvek) pro dlouhodobou garanci vstupu mladých kvalifikovaných pedagogů do všech stupňů škol. Za tímto účelem vláda v roce 2011 a v následujících letech posílí rozpočet resortu o 2,1 mld. Kč.

Termín: konec roku 2011

V roce 2012 vláda posílí objem platových prostředků o další 4 mld. Kč a poté toto navýšení zachová a zmrazí až do r. 2015 v návaznosti na celkovou veřejnou správu, kdy platy zmrazí na 3 roky. Tímto krokem bude částečně vyrovnán diskriminační poměr mezi platy pedagogických pracovníků a jinými profesemi v rozpočtové sféře.
 
Vláda i v rámci normativního financování podpoří možnost existence škol v malých obcích. Cílem je dostupnost předškolního a základního vzdělávání.

Termín: konec roku 2012

Změnou závazných učebních dokumentů vláda zajistí výuku Anglického jazyka od 3 ročníku základního vzdělávání.

Termín: do konce volebního období

Vláda neprodleně, a to do začátku školního roku 2010/2011, rozhodne, zda se v tomto školním roce uskuteční společná část maturitní zkoušky.  Následující postup vyhodnotí vláda na základě provedení generální zkoušky.

Vláda též provede audit přípravy projektu maturit, včetně kontroly vynaložených prostředků.

Termín: 1.4. 2012

Vláda zavede pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základního vzdělávání. Vláda bude dále stimulovat transparentní zveřejňování výsledků škol potřebné pro jejich srovnání s akcentací rozdílů na úrovni vstupů (odlišné vzdělání přijímaných žáků) pro optimální porovnatelnost poskytovaného vzdělávání.

Termín: 2014

Vláda ve spolupráci se zaměstnavateli podpoří rozvoj odborného „učňovského" vzdělávání a formu jeho zakončování jednotnou závěrečnou zkouškou.

Termín: 2014

Vláda zpřesní finanční toky mezi resortem a jednotlivými zřizovateli škol.

Termín: konec roku 2013

Vláda bude věnovat zvýšenou pozornost výchovným a diagnostickým ústavům a jejich financování se zřetelem na zvýšenou podporu preventivních programů.

Termín: 2014

Vláda podpoří rozvoj alternativ rodinné péče ve fázi pre-primárního vzdělávání, konkrétně rozvoj firemních školek, alternativních předškolních zařízení typu mateřských a rodinných center, ale i institutu sousedského hlídání (do 6-ti let dítěte).

Termín: 2014

Vláda připraví nový zákon o vzdělávání a v rámci tohoto zákona upraví činnosti pedagogických pracovníků, s novou definicí pedagogů jako profesní skupiny, s přehledem kvalifikačních předpokladů, systémem odborného růstu, resp. celoživotního vzdělávání pedagogů.

Termín: 2014

Vláda připraví změnu v trvání funkčního období ředitelů základních a středních škol, které se zkrátí na 6 let. Bude též posílena role školských rad při správě škol, včetně vlivu na jmenování a odvolání ředitelů.

Termín: konec roku 2011

Vláda podpoří nárůst počtu školních psychologů na základních a středních školách za účelem zlepšení boje se sociálně-patologickými jevy a ve snaze zkvalitnit sociálně-pedagogickou diagnostiku. Bude též podpořen rozvoj péče o děti se specifickými dispozicemi a bude posílena výuka klíčových kompetencí (např. finanční a počítačové gramotnosti) a jazykového vzdělávání.

Termín: 2014

Vláda též iniciuje debatu o posílení odpovědnosti rodičů za vzdělávání dítěte, zejména vůči škole, přičemž zváží i možnost kodifikace Smlouvy mezi rodinou a školou o chování dětí s cílem zajistit lepší vymahatelnost plnění rodičovských povinností při vzdělávání dětí.

Termín: 2014

Vláda zvýší důraz na praktickou uplatnitelnost absolventů a na posílení prestiže učňovského školství jako takového, ať již propagací a osvětou, nebo podporou širších možností pro finanční ohodnocení práce učňů zaměstnavateli.

Termín: 2014

Vláda změnou financování vzdělávání zajistí rovnost podpory při poskytování veřejné vzdělávací služby.


TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vláda si je vědoma klíčového významu terciárního vzdělání pro konkurenceschopnost České republiky. Bez dobré vzdělanostní struktury a růstu kvality vzdělání si nelze představit dlouhodobě příznivý vývoj životní úrovně a kvality života. Vláda učiní vše, aby se vysoké školy a univerzity staly centry „znalostního trojúhelníku" (vzdělání, výzkum, inovace), který dnes představuje jedinou alternativu úspěchu České republiky v globální konkurenci. Vysoké školství se musí stát hybnou silou přechodu od ekonomiky tažené investicemi k ekonomice tažené inovacemi. Vláda proto uskuteční reformu systému terciárního vzdělávání.

Zvětšit diverzifikaci systému terciárního vzdělávání tak, aby docházelo ke zvyšování kvality vysokoškolského vzdělání a profily absolventů jednotlivých typů škol více odpovídaly různorodým požadavkům zaměstnavatelů a zajišťovaly jejich větší flexibilitu na trhu práce. Tento záměr vláda uskuteční například přísnější kontrolou dodržování akreditačních podmínek, podporou výzkumu a profilace vysokých škol.

Termín: 2014

Vytvořit podmínky pro integraci a racionalizaci skladby vysokých škol do podoby, která bude odpovídat velikosti naší země a předpokládanému dlouhodobého vývoji počtu studentů vysokých škol a současně přispěje k efektivnější alokaci výdajů na terciární vzdělávání.

Termín: 2014

V systému řízení veřejných vysokých škol bude vláda posilovat jejich vlastní odpovědnost za dosahované výsledky v oblasti výzkumu, vzdělávání i hospodaření.

Termín: průběžně

Vláda podpoří vznik center excelence v rámci výzkumných univerzit, i veřejných výzkumných institucí, a vytvoří podmínky umožňující budování špičkových škol doktorských studií. Vytvořit mechanismy podporující skutečnou mobilitu a kooperaci výzkumných pracovníků i doktorských studentů mezi našimi a zahraničními univerzitami.

Termín: 2014

Vláda zavede účinný systém finanční pomoci studentů opírající se o základní studijní granty pro všechny studenty, dostatečná sociální stipendia pro studenty z rodin s nízkými příjmy a hendikepované studenty a dále o podniková stipendia, spoření na vzdělání, studentské půjčky a o specifický režim příležitostného zaměstnávání studentů.

Vláda podpoří zavedení zvýhodněných studijních půjček určených na krytí nepřímých nákladů spojených se studiem (strava, ubytování), s cílem zamezit diskriminaci sociálně znevýhodněných zájemců o vysokoškolské studium v takovém termínu, aby tento krok předcházel o jeden rok zavedení odloženého školného.

Termín: polovina roku 2013

Vláda vypracuje mechanismy financování, které posilují finanční stabilitu veřejných vysokých škol, a přitom posilují závislost jejich rozpočtů na kvalitě poskytovaného vzdělání, uplatnitelnosti absolventů, výsledcích výzkumu a vývoje.

Termín: 2014

Vláda zavede finanční spoluúčast absolventů VŠ na hrazení nákladů jejich studia formou tzv. odloženého školného s termínem zavedení od akademického roku 2013/2014, při stropních nákladech 10 000 Kč na jeden semestr a při uplatnění zvýhodňujícího koeficientu pro podporu klíčových studijních oborů s vazbou na strategické segmenty průmyslové výroby a služeb. Cílem opatření je posílit rozpočty vysokých škol a umožnit jim poskytovat studentům nadstandardní servis, motivovat k větší odpovědnosti studentů i vysokých škol a v neposlední řadě prostřednictvím rostoucí konkurence mezi vysokými školami v delším časovém horizontu přispět i k růstu kvality vysokoškolského vzdělání. Školné bude školám zaplaceno ihned, za tímto účelem student uzavře půjčku garantovanou státem. Bude-li mít student zájem zaplatit ihned, bude mu to umožněno.

Školné bude hrazeno úspěšnými absolventy v okamžiku, kdy jejich příjem překročí výši průměrné mzdy, což nevylučuje možnost dobrovolné dřívější úhrady přímým způsobem.

Termín: 2013

Vláda provede taková opatření, která povedou ke zvýšení prestiže bakalářského vzdělávání a jeho praktické uplatnitelnosti na trhu práce. Vláda považuje za důležité více funkčně i obsahově diferencovat bakalářské vzdělávání od vyšších stupňů akademického vzdělání a proto bude klást zvýšený důraz na dodržování plnění přísných podmínek akreditace.

Termín: 2014

Vláda akceleruje čerpání prostředků určených na vzdělání a výzkum z operačních programů fondů EU. Ve vztahu k nastavení pravidel rozdělování prostředků ze strukturálních fondů určených na rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání, bude vláda usilovat o to, aby realizace projektů mohla napříště probíhat bez geografických omezení i v těch lokalitách, které v aktuálním programovacím období nepatří do povolených míst realizace. vláda bude současně usilovat o to, aby se institucím vědy a výzkumu, které měly, a dosud mají, z geografických důvodů omezené možnosti využívání finanční podpory investičního rozvoje ze strukturálních fondů, dostalo alternativní možnosti podpory, která by alespoň částečně kompenzovala stávající omezení a nerovnost v přístupu k prostředkům určeným na infrastrukturní rozvoj a rozdělovaným v rámci tematických operačních programů řízených ministerstvem školství.

Termín: 2014

Za účelem snížení administrativně-organizační zátěže akademických    pracovníků podpoří vláda management vysokých škol a veřejných vědeckých výzkumných institucí při zavádění profesionálních metod řízení finančních toků, lidských zdrojů, marketingu, a technologického transferu, a to i s využitím stimulačních nástrojů v podobě fondů EU.

Termín: 2014

Vláda usnadní spolupráci veřejných vzdělávacích a výzkumných institucí se subjekty z komerční sféry. Vláda bude motivovat posilování mezinárodní excelence ve výzkumu a bude též stimulovat zapojení do mezinárodních projektů, i formou úhrad kofinancování a formou garancí překlenovacích úvěrů u relevantních projektů realizovaných veřejnými vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi.

Termín: 2014

Ministr provede analýzu efektivity čerpání prostředků z operačních fondů EU ve svém resortu.


POLITIKA VÝZKUMU A VÝVOJE

Vláda zavede systém hodnocení pracovišť výzkumu a vývoje, který nahradí stávající institucionální financování za výsledky v Rejstříku informací o výsledcích (RIVu) kombinací kvantitativní a kvalitativního hodnocení s výrazným zapojením zahraničních expertů.

Termín: 2014

Vláda zavede bonifikaci pracovišť, která prokazatelně spolupracují s aplikační sférou v podobě dodatečných institucionálních prostředků.

Termín: 2014

Vláda daňově zvýhodní spolupráci ve VaV mezi univerzitami, VVI a podnikatelským sektorem.

Termín: 2013

Podporu výzkumu z veřejných zdrojů se vláda zaměří na vyprofilované priority, průřezová témata. Podporu firemního výzkumu a vývoje vláda podmíní spoluprací mezi veřejným a soukromým sektorem na stanovených prioritních tématech.

Termín: 2012

SPORT

Vláda vnímá sport jako zásadní nástroj rozvoje a upevňování zdraví a tělesné i psychické kondice dětí, mládeže a dospělé populace. Je si též vědoma socioekonomické a kulturní funkce, jakou sport plní v naší společnosti. Vláda se bude zasazovat o vytvoření systému podpory a oceňování dobrovolníků v oblasti sportovní činnosti.

Vláda je rozhodnuta podporovat aktivity, organizace a zařízení, které zvýší dostupnost sportu a tělovýchovy nejširší veřejnosti. Vláda tak činí v přesvědčení, že podpora sportu se nesmí omezovat na podporu talentů a profesionální reprezentace, ale má především zpřístupnit a usnadnit sportovní a pohybové vyžití široké populaci.

Termín: 2014

Vláda za svoji prioritu považuje podporu a rozvoj sportování mládeže , a to nejen v masovém měřítku, ale i podporu talentované mládeže. Proto vláda klade důraz na podporu systému návazné péče o talentovanou mládež v podobě sportovních tréninkových středisek pro mládež a středisek vrcholového sportu. Stejně tak si zaslouží podpory systém lékařské péče o talentovanou mládež, který může třeba preventivními prohlídkami bránit tomu, aby nedocházelo k ohrožení zdraví u mladých talentovaných a vrcholových sportovců.

Termín: 2014

Vláda podpoří efektivnější čerpání fondů EU na sport, a to i se specifickým důrazem na projekt Evropský rok dobrovolnictví (2011).

Termín: konec roku 2011

Vláda zváží přijetí nového zákona o sportu.

Termín: 2012

Vláda chce transformací současného systému státní podpory zřídit grantovou agenturu pro podporu sportu, aby finanční i institucionální podpora byla transparentní a maximálně efektivní. Vláda připraví model financování podpory sportu založený na čtyřech pilířích, a to na státní podpoře, veřejné podpoře, soukromých zdrojích a vlastních zdrojích sportovních organizací.

Termín: 2014

Vláda intenzivněji podpoří systém vícezdrojového financování ve sportu.

Termín: 2012

S novým zákonem o loteriích vláda posílí rozpočty obcí a měst o část vybraných prostředků z loterií, za účelem posílení sportovních a kulturních činností mládeže.

Termín: 2012
 

KULTURA

Kultura je určující součástí naší národní identity. Prostředky do ní vložené jsou investicí do kvality života občanů a společenského rozvoje, proto podporujeme rozvoj svobodného prostoru pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru v oblasti kultury. Kultura nejsou jen výdaje. Více než dvě třetiny zahraničních turistů jezdí do České republiky právě za kulturou a památkami. Ekonomické možnosti kultury je nezbytné využít právě nyní, v době ekonomické krize.

Vláda uplatní moderní nástroje grantových řízení, aby zájemci byli více motivování ke spolufinancování kulturních aktivit. Předloží přesná pravidla pro poskytování dotací na jasně definované projekty k plnění veřejné služby v kultuře. Transparentní vynakládání finančních prostředků a průběžné vyhodnocování jejich účelnosti bude základním předpokladem pro další financování programů v české kultuře.

Termín: průběžně

Vláda bude nadále podporovat prezentaci české kultury v zahraničí. Podpoří tvůrčí projekty včetně tradiční lidové kultury. Bude dbát na dostupnost zahraničního umění pro českou veřejnost, zejména formou podpory mezinárodních kulturních projektů. Vláda bude usilovat o zlepšení pozice českého filmu ve světě a o zatraktivnění České republiky pro domácí a zahraniční producenty. Vláda předloží novelu zákona o audiovizi.

Termín: konec roku 2012

Svoboda slova je jednou z klíčových svobod, které zajišťují demokratické uspořádání naší společnosti. Vláda proto bude trvat na garanci maximální míry svobody slova při vědomí odpovědnosti za obsah mediálního sdělení, včetně oblasti internetu.

Termín: konec roku 2012

Vláda zahájí diskusi o transformaci mediálních rad veřejnoprávních médií a prosadí změny v sytému voleb zástupců veřejnosti do mediálních rad s významným podílem nominací z odborné veřejnosti.

Termín: konec března 2011

Vláda uznává historické a nezastupitelné postavení církví a náboženských společností jako tradičních institucí, které jsou součástí společnosti. Cílem vlády je co nejdříve uzavřít otázku vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi tak, aby mohly být napraveny některé křivdy, a církve a náboženské společnosti mohly tak plnit své funkce nezávisle na státu.

Termín: do roku 2014

Vláda předloží nový památkový zákon, který zajistí jednodušší a přitom účinný, transparentní, předvídatelný a odborně garantovaný způsob ochrany památek, bez ohledu na jejich vlastnictví. Vytvoří příznivé podmínky pro využití kulturního dědictví tak, aby se stalo jedním ze základů pro efektivní rozvoj krajů a obcí.

Termín: do konce roku 2012


Životní prostředí, zemědělství a venkov


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Koalice chápe životní prostředí jako prostor pro život. Ochrana životního prostředí proto není pouze ochranou přírody, ale představuje také regulaci znečišťování na straně výroby energie a v průmyslu, opatření v dopravě a podporu životnímu prostředí přátelského chování spotřebitelů.

Koalice se hlásí k myšlence udržitelného rozvoje, která znamená harmonické provázání hospodářského rozvoje, sociální spravedlnosti a starosti o kvalitu života s péčí o přírodu a přírodní zdroje. Zdůrazňuje, že je třeba zachovat současné hodnoty přírodní a kulturní na současné úrovni i za ekonomicky obtížné situace. Koalice vidí v ekologických opatřeních nikoliv brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji.

Největším současným problémem stavu životního prostředí v ČR je kvalita ovzduší, zejména znečištění ovzduší drobnými prachovými částicemi, které představuje riziko pro lidské zdraví. Prioritou koalice je snížení této zátěže. Bude proto prosazovat energetické úspory a efektivní hospodaření s energií ve výrobě, distribuci i spotřebě, ať už jde o moderní účinné technologie výroby, účinně zateplené budovy, výstavbu nízkoenergetických budov nebo úsporné spotřebiče. Zvyšování energetické účinnosti výroby a efektivní využití energie na straně spotřebitelů snižuje spotřebu energetických zdrojů, emise znečišťujících látek a skleníkových plynů a zároveň je ekonomicky efektivní. Důležité jsou a podporovány budou také efektivní způsoby využití tepla. Koalice bude podporovat ekologicky čisté výroby energie, tedy jadernou energetiku a efektivní obnovitelné zdroje, které mohou významně přispět k energetické bezpečnosti ČR, tedy snížení energetické závislosti ČR na cizích zdrojích.

Koalice bude podporovat především budování takové dopravní infrastruktury, která vyvede tranzitní dopravu z center pomocí obchvatů měst a obcí, zvýší plynulost dopravy a sníží zátěž ovzduší. Bude prosazovat efektivní protihluková opatření, která ochrání obyvatele před negativními vlivy dopravy, a bude také podporovat rozšíření sítě rychlostních silnic, dálnic a železnic. Ve městech a obcích bude koalice podporovat zavádění nízkoemisních zón, využití všech nástrojů na podporu ekologické hromadné, příměstské a městské dopravy, budování záchytných parkovišť, cyklostezek a zachování městské zeleně.

V oblasti odpadového hospodářství bude koalice usilovat o změnu hierarchie v nakládání s odpady. Primární bude prevence vzniku odpadů, dále recyklace, materiálové a energetické využití odpadů. Cílem koalice je nezvyšovat finanční zátěž obyvatel řádným nakládáním s odpady. Koalice bude rovněž usilovat o přiměřenou materiálovou bezpečnost ČR.

Koalice považuje za potřebné likvidovat staré ekologické zátěže ekonomicky efektivně, s ohledem na možnosti státního rozpočtu a současnou hospodářskou situaci.  Ve věci „superzakázky" bude postupovat v souladu s právními předpisy. Odpovědně posoudí předložené nabídky a rozhodne tak, aby byly splněny všechny požadavky na transparentnost procesu, ekonomickou výhodnost a ekologickou relevanci, tedy jistotu dostatečného vyčištění daného území.

Výše uvedenou podporu úspor energie, využití jaderné energie a efektivních obnovitelných zdrojů koalice považuje za významná opatření proti změně klimatu. Za základní přístup k problematice změny klimatu považuje koalice adaptaci na tuto změnu. Další opatření se budou týkat technických a přírodě blízkých opatření v krajině tak, aby ČR a její obyvatelstvo bylo připraveno na náhlé přírodní jevy, zejména povodně, období sucha, nedostatek podzemní vody, obecně jiný koloběh vody v krajině, erozi půdy, případně další environmentální rizika.

Koalice je připravena ekonomicky zvýhodnit zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí a technologií s nízkými energetickými a materiálovými nároky. Chce vytvořit proexportní opatření pro podporu uplatnění těchto technologií na zahraničních trzích. Dlouhodobým cílem úsilí ČR v mezinárodním obchodu bude odstranění celních bariér pouze u takových výrobků, které jsou ekologicky šetrné, resp. koalice bude na mezinárodní úrovni podporovat snahu Francie o znevýhodnění obchodu s výrobky, které nejsou vyrobeny za ekologicky srovnatelných podmínek. Koalice bude podporovat efektivní využití nerostných i druhotných surovin. Odstranění starých ekologických škod - závazků státu z privatizace - musí být nákladově efektivní.

Koalice si váží zájmu veřejnosti o ochranu životního prostředí a přírody. Považuje za nezbytný co nejširší přístup občanů k informacím o životním prostředí, což je důležité pro zajištění co nejprůhlednějších procesů při rozhodování o změnách v prostředí, kde lidé žijí. Je připravena zjednodušit posuzování vlivů projektů na životní prostředí v procesu EIA s cílem je zvýšit efektivitu procesů a ochranu práv místních obyvatel.

Ochranu přírody a zachování biodiverzity považuje koalice za nezbytnou podmínku pro kvalitní život obyvatel ČR. Koalice bude usilovat o efektivní využití těch nástrojů ochrany přírody, které nesou dostatečný ochranný výsledek. V ochraně životního prostředí, včetně ochrany přírody, dává koalice přednost dohodě před zaváděním nové regulace.

Koalice klade důraz na zachování přírodního a kulturního rázu české krajiny. Územní plánování musí být nástrojem harmonického rozvoje obcí a měst a jejich začlenění do krajiny. Koalice podporuje rozumné zemědělské hospodaření, využití půdy také pro pěstování vytrvalých energetických plodin a bude podporovat šetrné hospodaření v lesích založené na výsadbách smíšených kultur odolných proti patogenům i klimatickým vlivům.

Koalice bude usilovat o efektivní veřejnou správu v oblasti životního prostředí, o snížení administrativní zátěže občanů a podnikatelů a o elektronizaci agend státní správy.

Koalice připraví státní energetickou koncepci a novou surovinovou politiku tak, aby byla zajištěna odpovídající materiálová a energetická bezpečnost ČR a vyvážený energetický mix. Z hlediska ochrany životního prostředí jde o co nejnižší dopady těžby surovin, výroby a přenosu energie na jednotlivé složky životního prostředí a ochranu klimatického systému Země při vynaložení přiměřených prostředků a využití nejefektivnějších opatření.

Termín: návrh energetické a surovinové politiky do března 2011, včetně EIA do konce roku 2011

Koalice zachová územní limity těžby hnědého uhlí a bude usilovat o jejich legislativní zajištění.

Termín: novela horního zákona do konce roku 2011, která zajistí povinnost poskytnout orgánům státní správy podklady pro odpis bilančních zásob nerostných surovin zejm. uhlí a odstraní možnost vyvlastnění a další omezení vlastnických práv majitelů nemovitostí v dobývacích prostorech. Novela energetického zákona, která zavede autorizace na nové zdroje výroby elektřiny.

Koalice zajistí efektivní ochranu ovzduší a zdraví obyvatel před znečišťováním vlivem dopravy, průmyslových zdrojů a spalováním nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích.

Termín: přijetí nového zákona o ochraně ovzduší do konce roku 2011.

Koalice podporuje kvalitní péči o přírodu a krajinu zahrnující rovnovážný rozvoj hospodářských, environmentálních a sociálních zájmů v území. Cílem koalice je zlepšování ekologické stability krajiny, včetně podpory pěstování lesů s přirozenou druhovou skladbou, zvyšování přirozených retenčních schopností krajiny a zachování biodiverzity.

Termín: do konce roku 2011 vypracování strategie péče o krajinu na základě Evropské úmluvy o krajině a její uplatnění prostřednictvím relevantních strategických dokumentů.

Koalice zpracuje nový zákon o odpadech, postavený s důrazem na důsledné dodržování ekologických a technických standardů EU, principů hospodářské soutěže a principů rozšířené odpovědnosti výrobců.   Zákon konkrétně vymezí priority při nakládání s odpady s preferencí prevence, recyklace a energetického využití před spalováním a skládkováním.

Termín: přijetí nového zákona o odpadech do konce roku 2012

Koalice zajistí efektivní kvalitativní a kvantitativní ochranu půdy.

Termín: přijetí novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu navyšujícího poplatky za vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu do konce června 2011. Do konce roku 2013 přijetí nového zákona o ochraně půdy, který zajistí ochranu veškeré půdy na základě jak tržních, tak ekologických hodnot.


ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Koalice zredukuje byrokratický aparát v resortu tak, aby se snížily rozpočtové výdaje a aby občané, podnikatelé a zemědělci méně trpěli průtahy v jednání s administrativou.

Koalice dořeší evidenci pozemků a připraví narovnání práv vlastníků a nájemců. Nedílnou součástí tohoto kroku je i dokončení zemědělských restitucí. Za nezbytnou podmínku rozvoje venkova považuje zpřístupnění zemědělských pozemků oprávněným vlastníkům a privatizaci zbylé půdy v majetku státu. Nadále bude podporovat realizaci pozemkových úprav a souvisejících investic v krajině. S cílem omezit rostoucí vyjímání pozemků z půdního fondu, zavede koalice opatření k jeho ochraně. Při výstavbě zemědělských provozů budou upřednostňovány rekonstrukce „venkovských brownfields".

Koalice nepřipustí zvyšování rozdílu mezi kvalitou života na venkově a ve velkých městech. Bude vytvářet podmínky pro tvorbu nových pracovních příležitostí a pro setrvání mladých a také vzdělaných lidí ve venkovském prostoru. Bude podporovat místní výrobu potravin a zřizování malých potravinářských provozů lokálního charakteru. Podpoří výrobu typických regionálních potravinářských specialit a jejich prodej přímo ze statku. Podpoří rozvoj služeb s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, oživí turismus a ekoturistiku.

Koalice uplatní programy pro výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací v malých obcích, také další budování protipovodňových opatření, suchých poldrů apod. Neprodleně zahájí přípravu III. etapy realizace protipovodňových opatření. Prosadí opatření ke zlepšení péče o drobné vodní toky. Zasadí se, aby pozemkové úpravy byly prováděny nejen s cílem narovnání vlastnických vztahů, ale také k ochraně před klimatickými výkyvy (povodně, sucha).

Koalice podpoří rozvoj ekologického zemědělství ve vztahu k jeho roli v uchování rázu krajiny, zvýšené retenční schopnosti půdy i ve výrobě biopotravin. Zesílí opatření na dodržování ekologických standardů a standardů ohleduplného zacházení se zvířaty.
Koalice bude prosazovat efektivní, ale současně i konzervativní způsoby správy lesů. Vypracuje nové zásady státní lesnické politiky, které se budou opírat o rovný přístup k vlastnictví, politiku rovných příležitostí, hospodářské soutěže a racionální, nebyrokratickou státní správu lesů. Přitom bude dbát na vyváženost produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa. Koalice přehodnotí dosavadní koncepce a prověří způsob nakládání se státními lesy, prověří prodej majetku a nákup služeb s.p. Lesy ČR. Bude prosazovat dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky. Koalice zajistí pro vlastníky lesů srovnatelné podmínky s ostatními zeměmi EU tak, aby je nezatěžovala nadbytečnými předpisy a byrokratickou zátěží.

Koalice v rámci rozpočtových možností bude usilovat o naplnění národního doplatku přímých plateb. Zaměří se na podporu konkurenceschopnosti zemědělství podporou modernizace, mimoprodukčních funkcí zemědělství, investicemi do inovací nebo vědy a výzkumu.

Termín: příprava zákona o státním rozpočtu každoročně do r. 2014.

Termín: do konce roku 2013 příprava nového Programu rozvoje venkova zaměřeného na zvýšení konkurenceschopnosti.

Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na oblast konkurenceschopnosti.

Koalice bude také podporovat konkurenceschopnost zemědělců racionální kontrolou bezpečnosti potravin a navrhne spojení odborně příslušných kontrolních institucí s cílem zjednodušení administrativy a snížení byrokratické zátěže podnikatelů.
Koalice podpoří redukci byrokratického aparátu v rezortu zemědělství tak, aby se snížily rozpočtové výdaje.

Termín: příprava racionalizace a integrace stávajících kontrolních orgánů v oblasti bezpečnosti potravin do konce roku 2012.

Termín: příprava racionalizace a integrace vědecko-výzkumných institucí v oblasti zemědělského výzkumu do konce roku 2012.

Koalice vyřeší dokončení zemědělských restitucí, připraví legislativní postup zpřístupnění pozemků vlastníkům a narovnání práv vlastníků půdy a nájemců.  Koalice bude podporovat urychlení prodeje státní půdy zemědělcům, kteří na ní hospodaří s cílem dosáhnout větší stability sektoru.

Koalice bude pokračovat v transformaci Pozemkového fondu ČR a po ukončení jeho činnosti  převede zbytek agend na Pozemkový úřad ČR.

Termín: předložení vládního návrhu novely zákona o pozemkových úřadech a pozemkovém fondu do konce roku 2012.

Koalice uplatní programy pro výstavbu čistíren odpadních vod (také biologické rybníky) a kanalizací v malých obcích.
 
Koalice neprodleně zahájí přípravu III. etapu realizace protipovodňových opatření, prosadí opatření ke zlepšení péče o drobné vodní toky.

Koalice bude vytvářet podmínky pro tvorbu nových pracovních příležitostí a pro setrvání mladých a vzdělaných lidí na venkově.

Termín: do konce roku 2013 zhodnocení čerpání a způsobu využití finančních prostředků z Programu rozvoje venkova a příprava nového Programu rozvoje venkova na období po roce 2013 tak, aby reflektoval tyto cíle.

Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na tuto oblast.

Koalice bude podporovat místní výrobu potravin a zřizování malých potravinářských provozů lokálního charakteru, výrobu typických regionálních specialit a bude podporovat prodej potravin z těchto provozů na místních trzích. Podpoří rozvoj služeb s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, oživí turismus, ekoturistiku a agroturistiku.

Termín: zracionalizovat stávající systém marketingu a zaměřit se více na propagaci místní produkce, prodejů z místní produkce a na místních trzích. Do konce roku 2013 příprava nového Programu rozvoje venkova na období po roce 2013 tak, aby reflektoval tyto cíle.

Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na tuto oblast.

Koalice podpoří rozvoj ekologického zemědělství, bude podporovat jeho roli v uchování rázu krajiny, zvýšení retenční schopnosti půdy, ve výrobě biopotravin.

Koalice podporuje důslednou kontrolu podmíněnosti dobrého zemědělského a environmentálního stavu, správné zemědělské praxe a povinných požadavků na hospodaření a dodržování standardů ohleduplného zacházení se zvířaty.

Termín: novela zákona o ekologickém zemědělství a jeho předložení do vlády do konce roku 2012.

Termín: do konce roku 2013 příprava nového Programu rozvoje venkova na období po roce 2013 tak, aby reflektoval tyto cíle.

Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na tuto oblast.

Termín: zpráva o účinnosti a o kontrole dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření do konce roku 2012.

Koalice bude prosazovat efektivní, ale současně i konzervativní způsoby správy lesů. Vypracuje nové zásady státní lesnické politiky, které se budou opírat o rovný přístup k vlastnictví, politiku rovných příležitostí, hospodářské soutěže a racionální, nebyrokratickou státní správu lesů. Přitom bude dbát na vyváženost produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa.

Koalice přehodnotí dosavadní koncepce a prověří způsob nakládání se státními lesy, prověří prodej majetku a nákup služeb s.p. Lesy ČR. Bude prosazovat dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky.

Koalice zajistí pro vlastníky lesů srovnatelné podmínky s ostatními zeměmi EU tak, aby je nezatěžovala nadbytečnými předpisy a byrokratickou zátěží.

Termín: do konce roku 2011 schválení zásad státní lesnické politiky na základě Národního lesnického programu II.

Termín: do konce roku 2012 implementace státní lesnické politiky a Národního lesnického programu II do příslušných legislativních předpisů.

 
Podnikání a jeho podpora, rozvoj infrastruktury

Prosazování rovných podmínek. Stát bude vytvářet rovné podnikatelské prostředí a využívat důsledně všechny kompetence k prosazování práva. Posílíme ochranu autorských a průmyslových práv. Dlouhodobým cílem úsilí ČR v mezinárodním obchodu bude odstranění celních bariér, s výjimkou závazku prosadit v rámci EU opatření znevýhodňující dovoz výrobků vyráběných za podmínek nerespektujících ekologické, hygienické a pracovní standarty.

Snižování regulace. Omezíme nadbytečnou byrokracii. Každý rok zrušíme nebo zredukujeme nejhorší a nejvíce zatěžující regulace.


REGULACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úleva pro dodavatele - plátce DPH. Přijmeme kroky, které uleví dodavatelům - plátcům DPH, jejichž dodávka zboží nebo služeb není dlouhodobě zaplacena. V takovém případě bude odvedené DPH dodavateli vráceno. Tyto kroky budou v souladu s aktuálními předpisy EU a legislativně přitom ošetříme zamezení možnosti zneužívání. Vyvineme úsilí o změnu režimu DPH v rámci EU tak, aby DPH bylo odváděno až po zaplacení faktury.

Termín: do konce roku 2011

Splatnost faktur do 30 dnů. Stát půjde příkladem. Prosadíme legislativní úpravu, aby doba splatnosti faktur veřejnému sektoru (státu, krajům a obcím) nepřesáhla 30 dnů s výjimkou čerpání z evropských fondů, kde nelze dobu splatnosti na národní úrovni změnit.

Termín: do konce roku 2011

Jednotné inkasní a kontrolní místo. Urychleně dokončíme projekt jednotného inkasního místa pro daně a odvody (sociální a zdravotní pojištění), který sníží náklady státu, administrativní zátěž a ušetří čas a peníze daňových poplatníků. Kontroly bude provádět pouze finanční úřad.

Termín: do konce roku 2013
 

MALÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

Snadnější podnikání. Zjednodušíme administrativní nároky pro založení firmy. Zavedeme pravidlo, že úředník nesmí od žadatele požadovat potvrzení od jiného úředníka veřejné správy. Změnou příslušných zákonů budeme toto pravidlo aplikovat na veškerá správní řízení.

Termín: do konce roku 2012

Jednoduché ukončení živnosti. Úřady nebudou moci při ukončení živnosti požadovat od fyzické osoby další doklady či potvrzení. V případě ukončení živnosti nebude muset živnostník platit daň z příjmu z faktur, které jsou více než 4 roky po splatnosti.

Termín: do konce roku 2011


PRACOVNÍ MÍSTA

Motivace pro zakládání nových pracovních míst.  Vyhodnotíme možnosti úprav zákoníku práce z hlediska flexibility pracovně právních vztahů a v součinnosti se sociálními partnery navrhneme úpravy zákoníku práce směřující k vyšší motivaci zaměstnavatelů pro vytváření nových pracovních míst. 

Termín: do konce roku 2011

Podpora pro nezaměstnané, kteří začnou podnikat. Nezaměstnaný, který začne podnikat jako živnostník, bude moci zároveň pobírat plnou výši podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Vyplacenou podporu živnostník následně odvede státu ve formě zvýšené daně z příjmu v následujících pěti zdaňovacích obdobích.

Termín: do konce roku 2011

Výhodnější práce na dohodu. Zvýšíme maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin při současném posílení kontroly, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu.

Termín: do konce roku 2010

Diferenciace odstupného. Výše odstupného bude vázána na počet odpracovaných let u zaměstnavatele (do 1 roku práce - 1měsíční odstupné, do 2 let práce - 2měsíční odstupné, nad 2 roky práce - 3měsíční odstupné).

Termín: do konce roku 2011

Uvolnění smluv na dobu určitou. Uvolníme opakované uzavírání a délku smluv u nově vzniklých pracovních poměrů na dobu určitou (na období 5 let).

Termín: do konce roku 2010

Pružnější pracovní doba. Zavedeme pružnější konta pracovní doby a umožníme její flexibilnější nerovnoměrné rozložení. Umožníme tak firmám lépe využívat pracovní dobu v návaznosti na množství zakázek. 

Termín: do konce roku 2011


ENERGETIKA

Podpora využití jaderné energie. Koalice podporuje výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Temelín a modernizaci jaderné elektrárny Dukovany v rámci vyváženého energetického mixu. Koalice bude pokračovat v transparentním postupu vyhledávání místa pro úložiště jaderného odpadu.

Termín: schválení Energetické a surovinové politiky do konce března 2011

Efektivnější regulace. Zefektivníme fungování regulačních úřadů společně s lepší koordinací jejich činností. Zvážíme možnost sloučení těch regulačních úřadů, u kterých je to kompetenčně možné a účelné.

Termín: do konce roku 2012

Podpora konkurenčního prostředí. Podpoříme tržní prostředí v energetice tak, aby konkurence skutečně existovala a každý si mohl vybrat svého optimálního dodavatele cestou co nejmenší administrativní zátěže při změně poskytovatele.

Termín: do konce roku 2013

Energetická burza. Budeme podporovat další prohloubení a rozšiřování činnosti energetické burzy, která prokazatelně snížila předchozí enormně rychlý růst cen elektřiny.

Termín: průběžně

Obnovitelné zdroje. Přehodnotíme podporu obnovitelných zdrojů energie ve prospěch ekologicky i ekonomicky udržitelných forem.

Termín: průběžně

Snižování energetické náročnosti. Stát půjde příkladem, zavedeme standardy energetické náročnosti budov ve vlastnictví státu, krajů, měst a obcí.

Termín: do ledna 2012

Diversifikace zdrojů. Budeme posilovat přenosové soustavy a podporovat výstavbu plynovodu Nabucco.

Termín: průběžně

Koalice bude podporovat zavádění inteligentních elektroenergetických sítí a spotřebičů a zdrojů s ní operativně komunikujících.

Termín: návrh na zavádění inteligentních sítí bude předložen do konce roku 2011.

Koalice vyhodnotí navyšování podílu biosložky v motorových palivech a dále bude postupovat s ohledem na racionální, ekologicky a ekonomicky přijatelný postup.

Termín: průběžně


DOPRAVA

Koalice zachová výši investic do dopravní infrastruktury. Vedle prostředků státního rozpočtu zapojí do financování rozvoje dopravní infrastruktury také PPP projekty a zejména zefektivní činnost SFDI.

Termín: průběžně

Omezení legislativních limitů. Pro urychlení výstavby dopravní infrastruktury koalice zpružní pravidla zejména v procesu schvalování staveb (za účelem omezení vynucování staveb nesouvisejících s budovanou infrastrukturní stavbou). Pokud to bude legislativně možné a nebude to znamenat nárůst administrativní zátěže, koalice podpoří při zadávání zakázek využívat principu pronájmu staveniště, a to za účelem zrychlení stavby. Koalice zajistí zlevnění staveb dopravní infrastruktury, a to zejména průhlednými veřejnými výběrovými řízeními, úpravou norem a případnými změnami v zadávacím řízení.

Termín: do konce roku 2011

Koalice bude prosazovat majetkové vyrovnání mezi ČD a SŽDC s cílem vytvoření celistvé tzv. „živé dopravní cesty". Veškeré služby železniční hromadné osobní přepravy (dálkové i regionální) budou podléhat transparentním výběrovým řízením.

Termín: do konce roku 2012

Koalice zajistí, provedení personálního auditu a auditu  hospodaření  u ČD a.s., včetně jejich dceřiných společností, SŽDC s.o.  a ČSA  s cílem zefektivnění provozu a odstranění nevyváženého odměňování pracovníků.

Termín: do konce roku 2011

Elektronické viněty. Odložíme zavedení elektronických vinět místo dálničních známek pro osobní automobily do doby přijetí celoevropského řešení nebo výkonového zpoplatnění.

Termín: do konce roku 2010

Rozšíření mýtného. Budeme pokračovat ve spolupráci s kraji a obcemi v analýze možností rozšíření mýtného na silnice nižších tříd pro nákladní dopravu. Stanovíme jasná kritéria, aby byly dálnice skutečně využívány jako obchvaty obcí.

Termín: do konce roku 2012

Zjednodušení silniční daně. V rámci pravidel EU učiníme potřebné kroky ke zrušení silniční daně pro osobní automobily v zájmu odbourání složité administrativy, kterou nevyváží odpovídající příjem pro státní rozpočet.

Termín: do konce roku 2013

Koalice bude rozvíjet aktivity ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a to jak zaváděním moderní telematiky, zkvalitněním a budováním infrastruktury, tak i dalšími komunikačními aktivitami a zejména výchovou dětí a mládeže.

Termín: do konce roku 2012

Koalice pečlivě vyhodnotí účinnost bodového systému ve vztahu k provozu na pozemních komunikacích, odstraní neúměrné tvrdosti zákona, zvýší postih za delikty spojené s agresivitou řidičů a přímo ohrožující bezpečnost silničního provozu a zpřesní pravidla, kde dochází k dvojímu možnému výkladu.

Termín: do konce roku 2011 a poté každoročně

Vodní doprava. Zvážíme možnost financování klíčových staveb pro zlepšení splavnosti Labe, zejména plavebních stupňů Děčín a Přelouč (prodloužení splavnosti do Pardubic) především s využitím mimorozpočtových zdrojů.

Termín: do konce roku 2014

Letecká doprava. Koalice bude podporovat rozvoj letiště Praha jako středoevropské letecké křižovatky v koordinaci s národním přepravcem.

Termín: do konce roku 2012 a každoročně.


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Centrální nákupy a on-line aukce. Nákupy státní správy přesahující určitý limit budou prováděny centrálně. Tím dojde k úspoře administrativy a díky silnějšímu postavení při vyjednávání se dosáhne nižší ceny. Chceme také provádět standardní nákupy materiálu a služeb pro všechny úřady výhradně prostřednictvím on-line aukcí. Výdaje nad 1 milion korun budou zveřejňovány na internetu.

Veřejné zakázky na internetu. Životopisy zakázek od zadávací dokumentace, váhy rozhodovacích kritérií, průběhu výběrového řízení, členů komise, uzavřených smluv a jejich plnění až po vyúčtování budou zveřejněny na internetu. Členové výběrových komisí u zakázek velké hodnoty budou zvoleni losem.

Větší transparentnost firem. Firmy, které se budou ucházet o veřejné zakázky, budou muset o sobě povinně sdělit všechny podstatné informace. Společnosti bez předem známé a průhledné vlastnické struktury se nebudou moci těchto soutěží účastnit. Změnou obchodního zákoníku dosáhneme toho, že uchazeč o veřejnou zakázku ani zadavatel se nebude moci odvolávat na obchodní tajemství.


PODPORA EXPORTU

Garance úvěrů. Rozšíříme garance úvěrů malým a středním podnikům prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky a České exportní banky. Podporu ze státního rozpočtu pro Exportní a garanční pojišťovnu zrealizujeme zvýšením základního kapitálu resp. navýšením jednotlivých pojistných kapitol.

Termín: do konce roku 2012

Zavedení eura. S ohledem na stávající vývoj nyní nestanovíme termín přijetí eura. Splnění Maastrichtských kriterií chápeme především jako první krok k vyrovnaným veřejným rozpočtům. Pokud se bude společná evropská měna vyvíjet jako smysluplný a udržitelný projekt, připravíme zavedení eura v ČR. Podmínkou však je, aby bylo zajištěno dodržování dohodnutých pravidel uvnitř eurozóny.

Termín: průběžně


EVROPSKÉ FONDY

Dohoda o rozpočtu EU. Budeme usilovat o rozumnou dohodu o rozpočtovém rámci Evropské unie pro roky 2014 až 2020, která zajistí, že rozpočet EU se nebude zvyšovat a ČR zůstane i v dalším období čistým příjemcem peněz z rozpočtu EU. V maximálně možné míře musíme využívat prostředky z fondů Evropské unie.

Termín: do roku 2012

Zefektivníme čerpání peněz z EU. Zjednodušíme administrativu při rozdělování strukturálních fondů. Pro nadcházející rozpočtové období budeme prosazovat radikální snížení počtu operačních programů a jejich úplné podřízení vládě ČR. Zavedeme důkladné vstupní i průběžné kontroly projektů a pomoci při odstraňování chyb, aby bylo eliminováno riziko pozdějšího vracení dotací kvůli nedodržení postupu. Změníme nastavení financování projektů na tzv. průběžné financování všude kde je to možné.

Termín: do roku 2013


PRIVATIZACE

Při privatizaci podniků s účastí státu bude koalice postupovat velmi obezřetně. Nebude pokračovat v privatizaci podniků s účastí státu strategického významu (ČEPS, Řízení letového provozu). Ve firmě ČEZ si stát ponechá strategickou kontrolu, tedy kvalifikovanou většinu hlasů na valné hromadě. Veškeré výnosy z privatizace i pronájmu podniků s majetkovou účastí státu budou směřovat na důchodovou reformu. 

Termín: do roku 2012


DALŠÍ

Koalice bude podporovat domácí cestovní ruch v koordinaci s krajskými samosprávami.

Termín: průběžně

 

Administrátorem stránek je Radek Sedláček (nickname Kmotr Drobek), Chcete-li zde publikovat své příspěvky, tak je laskavě posílejte na emailovou adresu stránek Politikmann.

Tyto stránky dodržují právní předpisy o ochraně osobních údajů a autorský zákon. Nebudou zveřejňovány anonymní příspěvky, nebo příspěvky s vulgárním, nebo rasistickým obsahem.
Stránky a jejich obsah je určen jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách POLITIKMANN, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.
Copyright © Politikmann a RASgrafTyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one