Petice Zrušme komunisty

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (259 | 54%)
Seznam S-Rank
PageRank
Compete Rank
JyxoRank
Alexa Rank


TOPlist

Listina základních práv a svobod o zdravotním pojištění

USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:

Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.

Uhde v.r.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod:

Hlava první

Obecná ustanovení

Článek 4odst.4 Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

Hlava čtvrtá

Hospodářská, sociální a kulturní práva

Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Hlava šestá

Ustanovení společná

Článek 41
(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

Co z těchto ustanovení vyplývá? Za prvé Listina v ústavní rovině zakotvuje, že standardní zdravotní péče, zaměřená na léčbu poruch zdraví, má být poskytována na základě veřejného zdravotního pojištění, přičemž v okamžiku spotřeby dané služby, která spadá do rozsahu zdravotního pojištění, by občan žádnou další platbu za tuto zdravotní péči již platit neměl. S ohledem na čl. 41/1 Listiny ovšem není  "právo na bezplatnou zdravotní péči" přímo aplikovatelné, nýbrž se jej lze dovolávat jen v mezích zákonů, které toto právo provádějí. Nicméně zákon, jímž se provádí (konkretizuje) dotčené ústavní právo, samozřejmě nemůže existenci tohoto práva fakticky popřít, tj. vyprázdnit jeho obsah. To by pak nebyl „prováděcí zákon", ale "popírající zákon". :o) Tato skutečnost vyplývá i z čl. 4 odst. 4 Listiny - prováděcí zákon musí „šetřit podstatu a smysl práva na bezplatnou zdravotní péči".

V úvahu tu pak přicházejí
dva základní způsoby interpretace.

 Striktní, doslovný výklad čl. 31 Listiny vede nevyhnutelně k závěru, že je-li daný okruh zdravotní péče financován z veřejného zdravotního pojištění, musí být pro občany v době spotřeby „zdarma", tedy žádný další dodatečný poplatek (vedle platby pojistného) není v očích Listiny přípustný, neboť by nešetřil podstatu tohoto práva. Podstata tohoto práva potom podle tohoto výkladu spočívá v tom, že od občana nelze vedle platby pojistného vyžadovat žádnou jinou další platbu za konzumaci zdravotní péče, která je financována ze zdravotního pojištění . Zákonodárci je však ponechána určitá volnost v tom, aby rozhodl, jaký okruh zdravotní péče bude hrazen ze zdravotního pojištění a jaký okruh péče bude naopak hrazen jiným způsobem (např. i "out of pocket" pacientem). Pokud by chtěl zákonodárce  určité typy služeb souvisejících se zdravotní péčí podrobit regulačním poplatkům, musel by je vyčlenit z režimu zdravotního pojištění. Tak např. by bylo v rámci tohoto výkladu přinejmenším prima facie z ústavního hlediska v pořádku, kdyby zákon stanovil, že stravování v nemocnicích nespadá do okruhu zdravotní péče financované z veřejného zdravotního pojištění, nýbrž si stravování pacienti hradí z vlastní kapsy. I zde však může nastat situace, kdy zákonodárce vyčlení z režimu veřejného zdravotního pojištění natolik rozsáhlý okruh služeb souvisejích se zdravotní péčí, že tím fakticky popře, vyprázdní obsah „práva na bezplatnou zdravotní péči". Pak by ale „nešetřil podstatu a smysl" tohoto práva a počínal by si v rozporu s ústavou.

Poněkud
volnější a méně formální výklad oněch ustanovení naopak připouští, aby  regulační poplatky byly zavedeny i u úkonů zdravotní péče, které jsou  financovány ze zdravotního pojištění. Testem toho, zda zákonodárce dostatečně šetřil podstatu a smysl práva na bezpatnou zdravotní péči by pak bylo např.  to, zda poplatky představují pro některé kategorie občanů „reálnou překážku, která významněji ohrožuje jejich přístup k potřebné zdravotní péči".

Administrátorem stránek je Radek Sedláček (nickname Kmotr Drobek), Chcete-li zde publikovat své příspěvky, tak je laskavě posílejte na emailovou adresu stránek Politikmann.

Tyto stránky dodržují právní předpisy o ochraně osobních údajů a autorský zákon. Nebudou zveřejňovány anonymní příspěvky, nebo příspěvky s vulgárním, nebo rasistickým obsahem.
Stránky a jejich obsah je určen jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách POLITIKMANN, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.
Copyright © Politikmann a RASgrafTyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one