Petice Zrušme komunisty

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (257 | 56%)
Seznam S-Rank
PageRank
Compete Rank
JyxoRank
Alexa Rank


TOPlist

Význam toho slova by se mohl přeložit jako lidové hlasování (plebiscit) , z latiny referendum označuje to, co musí být odkázáno. Jedná se tedy o rozhodnutí všech občanů nebo i všech obyvatel v otázkách zákonodárných (legislativních) nebo výkonných (exekutivních). V referendu se obvykle nehlasuje o osobách. To je hlavní rozdíl mezi referendem a volbou. Někdy ale vůdce státu využije referenda k legitimizaci své moci  např.schválení převratu.

V mnoha demokraciích je právo na referendum je zakotveno v ústavě. (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, většina států USA, částečně Irsko, všechny spolkové země Německa, nebo Itálie).

V jiných zemích „referenda" v podstatě pouze zjišťují veřejné mínění. Tato nezávazná forma se dnes označuje jako plebiscit. Výsledky takových plebiscitů nejsou pro politickou reprezentaci závazné

U nás je referendum zakotveno v ústavě, prováděcí ústavní zákon ale stále přijat nebyl. Pro referendum o přistoupení k Evropské unii byl vydán speciální ad-hoc ústavní zákon č. 515/2002 Sb.

Český právní řád umožňuje pořádání tzv. místního referenda, které upravuje zákon č. 22/2004 Sb. Proti tomuto zákonu nehlasoval ani jeden poslanec a zákon zvýšil účast nutnou pro platnost místního referenda z 25 na 50 % oprávněných voličů. Dosáhnout padesátiprocentní účasti při řešení otázek komunální úrovně je téměř nemožné (přihlédneme-li  k procentuální účasti v komunálních volbách posledních let). Proto zákon o místním referendu v nynějším znění, místo aby zvýšil zájem občanů o veřejné dění v obcích díky možnosti se na něm přímo podílet, zájem občanů o účast na dění v obci díky neplatnosti absolutní většiny referend sníží.

Občané mohou podle zákona o místním referendu rozhodovat pouze o konkrétně položených otázkách, na které lze odpovědět "ano" nebo "ne", které patří do samostatné působnosti obce. V referendu nelze zasahovat do přenesené působnosti obce a nelze rozhodovat ani o některých dalších věcech uvedených v zákoně.

Podle zákona nelze místní referendum konat:

- o místních poplatcích a o rozpočtu obce nebo statutárního města
- o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání
- o volbě a odvolání starosty, primátora, zástupce starosty či primátora, člena rady a dalších členů zastupitelstva, dalších volených členů dalších orgánů obce či statutárního města

- jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy
- jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy
- o věcech, o nichž se rozhoduje ve správním řízení či v dalších zvláštních

- o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti
- o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce
- jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

Čeho lze referendem dosáhnout?

Referendum může být konzultativní a sloužit politikům jako vodítko při jejich vlastním rozhodování, nebo může být závazné a politici jsou povinni se jím řídit při tvorbě legislativy nebo legislativních rozhodnutích, ať už s výsledkem referenda sami souhlasí, nebo ne.

Výhody referenda:

 • občané jsou díky referendu lépe informováni
 • v referendu vítězí na rozdíl od voleb, spíše rozum než emoce, neboť jde o konkrétní problém a ne jen o nicneříkající hesla
 • díky referendu jsou zastupitelé citlivější k požadavkům občanů
 • občané cítí, že jejich vlastní názor má váhu
 • referendum provokuje veřejnou debatu a může vytěsnit neustálé průzkumy veřejného mínění
 • referendum dává minoritám možnost vyvolat veřejnou diskuzi na téma, které nikoho netíží, ale pro někoho znamená otázku života a smrti
 • posiluje respekt a úctu k zákonům
 • občané jsou na rozdíl od zastupitelů neuplatitelní a nepodléhají nátlakům lobbistických skupin
 • referendum je příkladem rozhodování s plnou odpovědností, občané musí nést následky svých rozhodnutí, čímž posiluje jejich zodpovědnost
 • referendum je skutečným obrazem veřejného mínění, občané se vyjadřují ke konkrétní věci oproti volbám kde volí jim nejbližší stranu byť má tato na daný problém rozdílný názor

Časté výhrady proti referendu:

 • občané jako celek jsou příliš špatně informováni
 • v referendu spíš vítězí emoce než rozum
 • Jak ukazuje historie, veřejnost je v referendech velmi snadno ovlivnitelná, prakticky by se dalo říci, že se většinová populace rozhoduje podle médií.
 • zastupitelé by byli rušeni ve své práci, občané by zdržovali rozhodování
 • zákony bývají příliš komplikované; zákon vzniklý na základě referenda, nebude fungovat správně
 • ne všechny problémy se dají zredukovat na otázku zodpověditelnou pouze ANO nebo NE; v mnoha případech je řešením pouze diskuze a nějaký druh kompromisu, výsledek referenda je může být významně ovlivněn formulací otázky
 • problémem je stejná váha hlasu; volby ani referenda nedokáží změřit intenzitu přesvědčení; proč by měl vážit stejně názor toho koho daný problém netíží a někoho pro koho je to otázka života a smrti?
 • referenda se dají snadno zmanipulovat a zájmové skupiny je mohou tzv. "unést"
 • referendum je příkladem rozhodování bez odpovědnosti; občany nelze odvolat, když udělají špatné rozhodnutí
 • referendum je obrazem veřejného mínění v jednom specifickém okamžiku; výsledek referenda zůstává, nálady veřejnosti se s velkou pravděpodobností mění

Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., hlava druhá, čl. 21: Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

Vstup České republiky do Evropské unie podpořilo v referendu  77 %  lidí. Otázka zněla: Souhlasíte, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie? Účast v referendu dosáhla 55 procent.

Otázka referenda se stává nástrojem populistického boje politických stran.V nedávné době vyjádřilo několik lidí znepokojení nad možnou výstavbou sila protiraketové obrany (ABM) v ČR, a to bez vypsání referenda. Taková otázka by se neměla rozhodovat v referendu. Protože se jedná  o vysoce odbornou a důležitou záležitost, která bude velmi závažně formovat budoucí vývoj ČR a její postavení ve strukturách NATO. Radar je záležitostí obrany státu, kde je spousta utajovaných skutečností a musí se o ní rozhodovat kvalifikovaně (ne masou lidí zblblých neustálým masírováním), ale ČSSD jej chtějí schvalovat referendem Lisabonskou smlouvu, která se týká běžného života celé společnosti a která je (patrně úmyslně) napsaná tak, aby jí nikdo nerozuměl, aby po schválení bylo možno z ní vytahovat různé tajnůstky (, tu Lisabonskou smlouvu chtěli podepsat bez referenda (stejně jako ostatní vlády, které mají obavu, že by jim to lidi neschválili).

Administrátorem stránek je Radek Sedláček (nickname Kmotr Drobek), Chcete-li zde publikovat své příspěvky, tak je laskavě posílejte na emailovou adresu stránek Politikmann.

Tyto stránky dodržují právní předpisy o ochraně osobních údajů a autorský zákon. Nebudou zveřejňovány anonymní příspěvky, nebo příspěvky s vulgárním, nebo rasistickým obsahem.
Stránky a jejich obsah je určen jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách POLITIKMANN, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.
Copyright © Politikmann a RASgrafTyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one