Petice Zrušme komunisty

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (259 | 54%)
Seznam S-Rank
PageRank
Compete Rank
JyxoRank
Alexa Rank


TOPlist

Sbírka zákonů, podle které by obecní úřady zřejmě prohrály soudní spory o vymáhání až desetitisícové pokuty za neodevzdání sčítacího formuláře:


  • Předpis č. 296/2009 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2009, částka 90, ze dne 4.9.2009

296

ZÁKON

ze dne 22. července 2009

o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice a podmínky pro poskytování údajů z tohoto sčítání (dále jen „sčítání").

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)  

sčítáním zvláštní statistické zjišťování, při němž jsou k jednomu rozhodnému okamžiku stanovenému tímto zákonem zjišťovány údaje o fyzických osobách, jejich demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, domácnostech, úrovni bydlení a rozmístění a struktuře bytového fondu na území České republiky,

b)  

povinnou osobou zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která je povinna sdělit nebo kontrolovat údaje stanovené tímto zákonem,

c)  

povoleným přechodným pobytem na území pobyt cizince s povoleným přechodným pobytem na území České republiky na dobu delší než 90 dnů podle jiného právního předpisu1), pobyt občana členského státu Evropské unie, který na území České republiky hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce1), a pobyt cizince, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany2) anebo dočasná ochrana3),

d)  

domem budova4), která obsahuje prostory určené k bydlení nebo ubytování, pokud není tímto zákonem stanoveno jinak,

e)  

bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které jsou stavebním úřadem určeny k bydlení,

f)  

bytovou domácností fyzická osoba nebo společenství fyzických osob, bydlících v jednom bytě bez ohledu na druh a délku pobytu, nebo se v rozhodný okamžik v bytě nacházejících,

g)  

uživatelem bytu fyzická osoba nebo více fyzických osob, které byt fakticky užívají, a to bez ohledu na délku pobytu v bytě, bez ohledu na právní důvod užívání bytu nebo na neexistenci právního důvodu,

h)  

zařízením budova, která obsahuje převážně prostory k ubytování nebo je určena k poskytování lůžkové zdravotní nebo sociální péče,

i)  

dodavatelem služeb souvisejících se sčítáním a zpracováním jeho výsledků právnická nebo fyzická osoba, s níž Český statistický úřad (dále jen „Úřad") uzavře smlouvu k provedení veřejné zakázky podle jiného právního předpisu5),

j)  

sčítacím komisařem fyzická osoba, která zajišťuje distribuci a sběr sčítacích formulářů a činnosti s tím související,

k)  

sčítacím obvodem prostorová jednotka pro organizaci a provedení sčítání v terénu, která je jednorázově vymezena ve formě seznamu adres budov včetně staveb pro rodinnou rekreaci,

l)  

sčítacím formulářem dokument v listinné nebo elektronické podobě, na němž povinná osoba uvede údaje tímto zákonem stanovené,

m)  

předvyplněním sčítacího formuláře vyplnění údajů z informačních systémů veřejné správy6) ve sčítacích formulářích.

§ 3
Zjišťování a zpracování údajů

Údaje se zjišťují k rozhodnému okamžiku stanovenému tímto zákonem a zpracovávají se ve vzájemných vazbách a v územním členění za

a)  

Českou republiku,

b)  

oblasti7),

c)  

kraje8),

d)  

okresy9),

e)  

správní obvody obcí s rozšířenou působností,

f)  

správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem,

g)  

obce,

h)  

části obcí10),

i)  

základní sídelní jednotky11),

j)  

statistické obvody11).

§ 4
Termín sčítání

(1) Sčítání se uskuteční v roce 2011.

(2) Rozhodným okamžikem pro zjišťování údajů podle tohoto zákona je půlnoc z pátku 25. března na sobotu 26. března 2011.

§ 5
Rozsah sčítání

(1) Sčítání podléhá

a)  

každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik trvalý pobyt12) nebo povolený přechodný pobyt na území České republiky,

b)  

každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna, a nemá zde trvalý nebo povolený přechodný pobyt,

c)  

každý dům, i neobydlený,

d)  

každý byt, i neobydlený.

(2) Sčítání nepodléhají cizinci požívající diplomatické výsady a imunity, jakož i domy a byty ve vlastnictví jiných států, které se nacházejí na území České republiky a slouží k diplomatickým účelům.

§ 6
Obsah sčítání

Při sčítání se zjišťují tyto údaje

a)  

povinné o fyzických osobách

  

 1. 

identifikace místa sečtení - okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční13) domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu,

  

 2. 

jméno, popřípadě jména, a příjmení,

  

 3. 

rodné číslo,

  

 4. 

datum narození,

  

 5. 

pohlaví,

  

 6. 

státní občanství,

  

 7. 

rodinný stav,

  

 8. 

registrované partnerství,

  

 9. 

bydliště v rozhodný okamžik,

  

10.

bydliště jeden rok před sčítáním,

  

11. 

bydliště matky v době narození,

  

12. 

mateřský jazyk,

  

13. 

nejvyšší ukončené vzdělání,

  

14. 

obor vzdělání,

  

15. 

počet živě narozených dětí celkem,

  

16. 

počet živě narozených dětí v současném nebo posledním manželství,

  

17. 

hlavní ekonomická aktivita,

  

18. 

odvětví ekonomické činnosti,

  

19. 

zaměstnání,

  

20. 

postavení v zaměstnání,

  

21. 

místo pracoviště nebo školy,

  

22. 

frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy,

  

23. 

doba trvání denní dojížďky nebo docházky do zaměstnání nebo školy,

  

24. 

dopravní prostředek používaný při denní dojížďce do zaměstnání nebo školy, popřípadě údaj o docházce;

b)  

dobrovolné o fyzických osobách

  

1. 

národnost,

  

2. 

náboženská víra;

c)  

o bydlení, bytech a bytových domácnostech

  

 1. 

identifikace bytu - okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu,

  

 2. 

způsob bydlení bytové domácnosti,

  

 3. 

obydlenost bytu,

  

 4. 

právní důvod užívání bytu,

  

 5. 

velikost bytu - počet místností a plocha,

  

 

5.1

kuchyň nebo kuchyňský kout,

  

 

5.2

obytné místnosti s plochou 4 až 7,9 m2,

  

 

5.3

obytné místnosti s plochou 8 a více m2,

  

 

5.4

ostatní prostory bytu,

  

 6. 

poloha bytu v domě,

  

 7. 

plyn,

  

 8. 

vodovod,

  

 9. 

teplá voda,

  

10.

způsob vytápění,

  

11. 

energie používaná k vytápění,

  

12. 

koupelna nebo sprchový kout,

  

13. 

záchod,

  

14. 

osobní počítač a připojení k internetu,

  

15. 

seznam fyzických osob v bytě nebo v jiném obydlí - jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození,

  

16. 

vztahy mezi společně hospodařícími členy bytové domácnosti,

  

17. 

členové bytové domácnosti pobývající 12 měsíců a déle mimo území České republiky - jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození,

  

18. 

dočasně přítomné osoby - jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození;

d)  

o domech

  

 1. 

identifikace domu - okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné a evidenční domu, pořadové číslo budovy,

  

 2. 

počet bytů v domě,

  

 3. 

druh domu,

  

 4. 

obydlenost domu,

  

 5. 

druh vlastníka,

  

 6. 

období výstavby nebo rekonstrukce,

  

 7. 

materiál nosných zdí,

  

 8. 

počet nadzemních podlaží,

  

 9. 

připojení na odpad,

  

10. 

ústřední topení a druh paliva,

  

11. .

výtah

§ 7
Povinnost poskytnout údaje

(1) Fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a b) jsou povinny poskytnout údaje zjišťované sčítáním v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem. Dále jsou povinny

a)  

prokázat svou totožnost sčítacímu komisaři při doručování předvyplněných formulářů nebo přístupového hesla ke sčítacímu formuláři v elektronické podobě, jsou-li k tomu sčítacím komisařem vyzvány; státní občané České republiky prokazují totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem, cizinci cestovním dokladem nebo jiným dokladem prokazujícím totožnost,

b)  

odevzdat vyplněné sčítací formuláře sčítacímu komisaři nebo je zaslat Úřadu prostřednictvím provozovatele poštovní služby, popřípadě je zaslat elektronicky na určené místo za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.

(2) Fyzická osoba uvedená v § 5 odst. 1 písm. a) je dále povinna přihlásit se k dodatečnému sečtení v případech uvedených v § 21.

(3) Fyzická osoba uvedená v § 5 odst. 1 písm. a) a b) je povinna poskytnout údaje zjišťované sčítáním uvedené v § 6 písm. c) o bytu, jehož je uživatelem.

(4) Vlastník nebo správce domu je povinen poskytnout údaje zjišťované sčítáním uvedené v § 6 písm. d) a dále údaje o neobydlených bytech v obydleném domě.

(5) V zařízení, které tvoří samostatný sčítací obvod, je sčítací komisař povinen provést distribuci a sběr vyplněných sčítacích formulářů od jednotlivých ubytovaných osob nebo osob, jimž je poskytována lůžková zdravotní nebo sociální péče.

(6) V zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, je povinen provést distribuci a sběr vyplněných sčítacích formulářů od jednotlivých ubytovaných osob nebo osob, jimž je poskytována lůžková zdravotní nebo sociální péče, správce zařízení, který vyplněné sčítací formuláře předá sčítacímu komisaři.

(7) Právnická nebo fyzická osoba, která je povinna poskytnout údaje zjišťované sčítáním, poskytne přesné a úplné údaje řádně a v termínu stanoveném tímto zákonem.

(8) Povinnost poskytnout údaje zjišťované sčítáním za nezletilé nebo za osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, má podle občanského zákoníku jejich zákonný zástupce nebo opatrovník nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, které bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, s výjimkou případů podle § 16 odst. 5.

(9) Náklady spojené se splněním povinností podle tohoto zákona nese vlastník domu sám.

§ 8
Úkoly Úřadu

(1) Úřad organizuje, řídí a zabezpečuje přípravu sčítání, jeho provedení a zpracování jeho výsledků.

(2) Pro splnění úkolů podle odstavce 1 Úřad

a)  

vyhlašuje veřejné zakázky a uzavírá smlouvy s dodavateli služeb na práce související se sčítáním,

b)  

vymezí sčítací obvody,

c)  

kontroluje provedení sčítání,

d)  

vytváří podmínky pro ochranu osobních údajů při jejich shromažďování, dalším zpracovávání a dbá na jejich dodržování,

e)  

zajišťuje školení sčítacích komisařů,

f)  

metodicky řídí sčítací komisaře,

g)  

zajišťuje přípravu sčítacích formulářů a jejich distribuci dodavateli služeb a ústředním správním úřadům podle § 9 odst. 1 až 4,

h)  

provádí sčítání ve sčítacích obvodech, ve kterých neprovádí sčítání dodavatel služeb nebo ústřední správní úřady podle § 9 odst. 1 až 4,

i)  

zajišťuje informovanost veřejnosti za účelem řádného průběhu sčítání, přičemž se na Úřad, popřípadě na další orgány, které mají statut správců, po dobu sčítání nevztahuje § 11 zákona o ochraně osobních údajů,

j)  

odpovídá za shromažďování údajů a jejich zpracování v souladu s tímto zákonem,

k)  

zpřístupňuje výsledky sčítání podle § 25 a podle jiného právního předpisu11).

(3) Úřad spolupracuje na přípravě a provedení sčítání s ústředními správními úřady uvedenými v § 9, které zabezpečují jím vyžádané podklady pro přípravu sčítání.

§ 9
Úkoly některých ústředních správních úřadů

Administrátorem stránek je Radek Sedláček (nickname Kmotr Drobek), Chcete-li zde publikovat své příspěvky, tak je laskavě posílejte na emailovou adresu stránek Politikmann.

Tyto stránky dodržují právní předpisy o ochraně osobních údajů a autorský zákon. Nebudou zveřejňovány anonymní příspěvky, nebo příspěvky s vulgárním, nebo rasistickým obsahem.
Stránky a jejich obsah je určen jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách POLITIKMANN, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.
Copyright © Politikmann a RASgrafTyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one