Petice Zrušme komunisty

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (259 | 54%)
Seznam S-Rank
PageRank
Compete Rank
JyxoRank
Alexa Rank


TOPlist

Ústava České republiky

.

Zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky

Hlava druhá
Moc zákonodárná

Článek 30

(1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslanců.

Stanovisko č. 30/2000 Sb.

Stanovisko č. 30/2000 Sb. v. s. NSZ k oprávněním poslanců Poslanecké sněmovny, senátorů a vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

 

I. Poskytování informací z trestního řízení i z výkonu působnosti státního zastupitelství v netrestní oblasti poslancům a senátorům přichází v úvahu, jen jde-li o:

a) zpracování podkladů pro odpověď na interpelaci adresovanou  vládě nebo jejímu členovi (čl. 53 Ústavy a § 110 odst. 1, 2, § 112 zákona č.  90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb.),

b) zpracování podkladů pro účely dostavení se člena vlády na schůzi výboru  Poslanecké sněmovny a podání požadované informace a  vysvětlení (čl. 38 odst. 2 Ústavy a § 39 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké  sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb.),

c) zpracování podkladů pro podání informace a vysvětlení  potřebných pro výkon funkce poslance (§ 11 odst. 1 a 2  zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb.),

d) zpracování podkladů pro odpověď na žádost výboru Poslanecké sněmovny o informace a vysvětlení, požadované na základě usnesení výboru Poslanecké sněmovny (§ 41 odst. 2 zák. č.  90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb.),

e) zpracování podkladů pro podání informace a vysvětlení  potřebných pro výkon funkce senátora (§ 12 odst. 1 a 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu  Senátu),

f) zpracování podkladů pro podání informace a vysvětlení  potřebných pro činnost orgánů Senátu (§ 46 odst. 1 a 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu  Senátu),

g) zpracování podkladů pro podání informace o projednávané otázce na veřejném slyšení Senátu (§ 144 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu  Senátu),

h) zpracování podkladů pro podání informace o projednávané otázce na veřejném slyšení výboru  Senátu (§ 145 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu  Senátu),

i) sdělování údajů vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny (čl. 30 Ústavy, § 48 a § 49 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb.).

II. Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny není orgánem činným v trestním řízení; nemá ani oznamovací povinnost v případě, že v průběhu jí prováděného vyšetřování zjistí podezření ze spáchání trestného činu.

III. Vyšetřovatelé vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny nemají postavení orgánů činných v trestním řízení a svoji činnost vykonávají jen v rozsahu a způsobem, uvedeným v zákoně č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a jednacím řádu vyšetřovací komise (Příloha č. 1 k citovanému zákonu).  Nemohou se proto dovolávat součinnosti s orgány činnými v trestním řízení podle ustanovení § 7 trestního řádu.

IV. Vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny lze poskytnout informace z trestního řízení nebo i ve věci z netrestní oblasti působnosti jen tehdy, pokud jsou vyžadovány v rámci předmětu vyšetřování určeného usnesením Poslanecké sněmovny, které musí být k písemné žádosti o poskytnutí informace připojeno, a pokud tyto informace potřebuje k objasnění důležitých skutečností ve věci veřejného zájmu, kterou vyšetřuje.

Vyšetřovací komise není oprávněna požadovat podání informací, které jsou předmětem utajení podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně osobních údajů utajovaných svědků podle § 55 odst. 2 tr. ř. (§ 48 odst. 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb.), informace obsahující údaje, na něž se vztahuje státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti podle zvláštních předpisů (čl. 14 Přílohy č. 1 (Jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny) včetně informací získaných postupem podle § 8 odst. 2 trestního řádu. Při sdělování údajů vyšetřovací komisi je nutno dodržet i ustanovení § 10, § 13 až § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Omezení vyplývající z ustanovení § 8a trestního řádu ve vztahu k vyšetřovací komisi neplatí.

Vyšetřovací komise nemůže také vůči orgánům činným v trestním řízení uplatňovat oprávnění podle čl. 20 jednacího řádu vyšetřovací komise a domáhat se na orgánu činném v trestním řízení vydání věci, jíž jako věc důležitou pro trestní řízení sám převzal do úschovy podle příslušných ustanovení trestního řádu (§ 78 a násl. trestního řádu).

V. Vyšetřovací komise může požadovat (např. prostřednictvím svého vyšetřovatele), aby jí bylo umožněno nahlédnout do trestního spisu. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny nahlédnutí do spisu vyšetřovací komisi (jejímu vyšetřovateli) umožnit. Odepřou však tak učinit v případě, kdy jsou povinny zajistit ochranu údajů uvedených v bodě IV. Požaduje-li vyšetřovací komise, aby jí bylo umožněno  nahlédnout do dozorového spisu státního zastupitelství, není ani takový postup podle povahy věci vyloučen. Vždy je  však třeba přihlížet k důvodům, za jakým účelem (ke zjištění jakých konkrétních informací, jež se ve vyšetřovacím spisu nebo ve spisu z postupu před zahájením trestního stíhání nenacházejí) se tak má z hlediska vyšetřované věci veřejného zájmu  výjimečně stát.

Administrátorem stránek je Radek Sedláček (nickname Kmotr Drobek), Chcete-li zde publikovat své příspěvky, tak je laskavě posílejte na emailovou adresu stránek Politikmann.

Tyto stránky dodržují právní předpisy o ochraně osobních údajů a autorský zákon. Nebudou zveřejňovány anonymní příspěvky, nebo příspěvky s vulgárním, nebo rasistickým obsahem.
Stránky a jejich obsah je určen jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách POLITIKMANN, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.
Copyright © Politikmann a RASgrafTyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one