Petice Zrušme komunisty

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (259 | 54%)
Seznam S-Rank
PageRank
Compete Rank
JyxoRank
Alexa Rank


TOPlist

Lékařský odborový klub založil (tehdy třicetiletý, tedy lékař téměř bez praxe) MUDr. David Rath společně s dalšími lékaři, oficiálně vznikl 17. března 1995. Cílem vzniku bylo především prosazení podstatného zvýšení mezd lékařů (v první fázi na 150 Kč/hod., resp. 21 000 Kč měsíčně) a jejich následné navázání na výši průměrné mzdy ve státě, možnosti pracovních souběhů a povinnosti pojišťoven uzavírat smlouvy se všemi způsobilými lékaři (bez možnosti tyto smlouvy vypovídat, aniž by lékař porušil podmínky). Krátce po svém vzniku (26.5.1995) zaslala LOK-SČL

Dopis ministru Rubášovi - první požadavky LOK (26. 5. 1995)

Vážený pan
MUDr. Luděk Rubáš
ministr zdravotnictví

Věc: Požadavky Lékařského odborového klubu

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás s konkrétními požadavky a návrhy spolu s harmonogramem jejich plnění. Navazujeme tím na naše společné jednání, při kterém jsme Vám předali naše Programové prohlášení. Při tomto jednání jste uznal, že naše mzdové požadavky jsou oprávněné a že lékař po 3 letech praxe by měl mít tarifní mzdu přes 20 tisíc Kč měsíčně. Lékaři odmítají čekat řadu dalších let, než se jejich oprávněné požadavky splní a proto jsme vypracovali i časový harmonogram plnění.

Proto požadujeme:
I. Minimální hodinovou mzdu lékaře v seznamu výkonů rovnou 150 Kč. Vytvoření automatického mechanismu, který každý rok k 1. 1. valorizuje tuto částku o hodnotu inflace v předešlém roce.
Platnost - od 1. listopadu 1995

II. Vyhláškou ministerstva zdravotnictví přikázat zvýšení stávajících mzdových tarifů o 100 % - což umožňuje současná legislativa.
Platnost - od 1. listopadu 1995

III. Navrhnout a prosadit navýšení současného tarifního platu lékařů o 200 %.
Platnost - od 1. března 1996

IV. Vytvořit nové tarifní tabulky, kde bude mzda lékaře se 3 roky praxe rovna trojnásobku průměrné mzdy v ČR. Současně vytvořit mechanismus, kdy každý rok k 1. 1. dojde k automatické valorizaci o výši inflace v předcházejícím roce.
Platnost - od 30. května 1996

V. Vytvořit nový Seznam výkonů respektive ceník výkonů, který bude odrážet skutečné náklady výkonů a lůžkových paušálů. Ceník musí být v korunách a bude 4x ročně aktualizován podle změn cen vstupů do zdravotnictví. Tento krok považujeme za životně důležitý. Vytvořit Zdravotní řád, kde budou výkony rozděleny na standardní, s částečnou spoluúčastí a nadstandardní.
Platnost - od 31. října 1995

Při nesplnění těchto požadavků bude Lékařský klub nucen vyhlásit stávku - v istopadu 1995. Stávka bude první měsíc administrativní se zařazením dnů se služebním provozem. Pokud ani přesto nebudete naše oprávněné požadavky akceptovat, budeme nuceni přejít ke stávce faktické tj. k omezení provozu pouze na urgentní a život zachraňující výkony. Prosím neberte náš plán jako vyhrůžku, nevyhrožujeme, ale pouze Vás informujeme, co učiníme.

Myslíme si, že je dostatek peněz na toto navýšení v rámci stávajícího zdravotnického rozpočtu. Zvýšení mezd na průměr 25 tisíc měsíčně znamená asi 7 miliard ročně, přičemž alespoň 2 miliardy se vrací zpět státu ve formě daní. Ministerstvo musí zabrzdit plýtvání ke kterému dochází tím, že:
1. okamžité zavedení předepisování generik s tím, že plně hrazen bude pouze nejlevnější lék dané kategorie
2. vyčlenění nákladů za sociální hospitalizace z prostředků určených na terapii a diagnostiku tj. ze zdravotního pojištění
3. spojit zdravotní a nemocenské pojištění
4. snížit prostředky spotřebované na provoz zdravotních pojišťoven
5. zajistit návratnost DPH vybrané ve zdravotnictví zpět do resortu zdravotnictví
6. vytvořit seznam racionálních diagnostických a terapeutických postupů

Dále požadujeme:
VI. Navrhnout do zákona o zdraví odstavec zhruba následujícího znění:,, Vedení státních a městských nemocnic nesmí bránit v souběžné práci lékařů v nemocnici a v soukromém zařízení, pokud si lékař sníží pracovní úvazek v nemocnici na O,5 a zaváže se, že své nemocné bude posílat na hospitalizaci a další potřebná vyšetření do této nemocnice.,, Tuto formulaci vážeme na změnu systému - respektive na urychlený přechod ze systému výkonového na systém kapitačních a paušálních plateb.
VII. Doplnit zákon o zdravotním pojištění o odstavec zhruba následujícího znění: ,,Všeobecná zdravotní pojišťovna, případně jiné zdravotní pojišťovny, které mají v daném místě více než 30 pojištěnců jsou povinny do 1 měsíce s lékařem uzavřít smlouvu, pokud tento splní odborné požadavky. Smlouvu smí pojišťovny vypovědět pouze při nedodržení smluvních podmínek a to na základě soudního rozhodnutí.,, Splnění požadavku Č. VI a VII. stejně jako ucelenou koncepci zdravotnictví bychom očekávali do konce května l996. Při jejich nesplnění budeme uvažovat o protestních akcích.

Vážený pane ministře, je nezbytné narovnat sociální strukturu společnosti, kterou deformoval komunismus. Aby nedošlo k úpadku úrovně zdravotnictví je potřeba lékaře adekvátně zaplatit. Naším cílem je nastolení normální západní struktury společnosti. Na adekvátní ohodnocení naší kvalifikované práce máme nárok a jsme pevně rozhodnuti, pokud to nepůjde jinak, si svoji příčku ve společenském žebříčku vybojovat.

26. května 1995

Za předsednictvo Lékařského klubu:

Dr. David Rath
předseda

Dr. Jaroslav Šimon
místopředseda

 

  Jako prostředek k prosazení těchto požadavků byla 1. listopadu 1995 vyhlášena stávka a svolána demonstrace.

Dne 10. října 2000 bylo na I. společném sjezdu Lékařského odborového klubu a Svazu českých lékařů schváleno sloučení do jediné organizace LOK-SČL. Následně tato organizace formulovala nové požadavky, o jejichž prosazení se bude snažit - například zvýšení rizikových přípatků, zvýšení platů zaměstnanců v rozpočtových a příspěvkových organizacích, zvýšení příplatku pro zdravotnické pracovníky nebo podpora některých návrhů připravených někým jiným (zvýšení úhrady režijních nákladů, závaznost výsledků výběrových řízení pro zdravotní pojišťovny, umožnění připlácet si na zdravotní péči atd.).

Požadavky LOK-SČL (26. 9. 2001)

Požadavky LOK-SČL přijaté předsednictvem po poradě předsedů 26. 9. 2001

1) Zvýšení příplatků za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí ze současných 100-700 Kč na 1000-3000 Kč, a to formou novelizace nařízení vlády č. 252/1992 Sb.
Tyto příplatky nebyly nikdy valorizovány a díky inflaci klesla od roku 1992 jejich reálná hodnota na třetinu. Opatření se týká všech zaměstnanců, avšak ve zdravotnictví, které je resortem s druhým nejvyšším výskytem nemocí z povolání, je dopad významnější. Rizikový příplatek by měl být tak vysoký, aby zaměstnanci umožnil platit si připojištění. Pokud si například fotbalista zlomí nohu, inkasuje miliony, pokus se dnes zmrzačí chirurg, tak jako odškodnění za zničenou profesní kariéru dostane pár tisíc.
2) Zvýšení platů zaměstnanců v rozpočtových a příspěvkových organizací odměňovaných podle zákona č.143/1992 Sb. o 10%.
Meziroční míra inflace v ČR je cca. 5% a HDP roste i v reálných cenách. Zaměstnanci, kteří se na jeho tvorbě podílí, mají nárok na zvýšení svých reálných příjmů. Platy ve veřejném sektoru nemohou příliš zaostávat za úrovní mezd v podnikatelské sféře.
3) Zvýšení příplatku pro zdravotnické pracovníky, který je v současnosti poskytován ve výši 10% z nejvyššího platového stupně v příslušné tarifní třídě, na 20%, a to formou novelizace nařízení vlády č. 251/1992 Sb.
Pokud má vláda plnit své programové prohlášení, že „bude usilovat o přiblížení poměru mezd zdravotníků ve vztahu k průměrné mzdě k poměru, který je obvyklý v zemích EU", pak musí mzdy zdravotníků i nadále růst rychleji než průměrná mzda v ČR. V současnosti příjmy lékařů zaměstnanců dosahují 199% a zdravotních sester 99 % celostátního průměru. LOK-SČL požaduje pro lékaře 300% a pro SZP 130% celostátního průměru.
4) Pokud skutečně vstoupí v platnost novela zákona č. 143/1992 Sb., která tarifní tabulku rozšiřuje ze stávajících 12 na 16 tříd, pak požadujeme zařazení lékařů absolventů do 12., lékařů s I. atestací do 14. a lékařů s II. nebo nástavbovou atestací do 16. platové třídy.
Délka studia, povinnost celoživotního vzdělávání a míra pracovní odpovědnosti musí být zohledněny. Neexistuje práce, která by měla být placena lépe, než práce kvalifikovaného lékaře.

LOK-SČL dále podporuje:
1) Návrh poslance Cabrnocha na novelu zákona č. 48/1997 Sb., která by učinila výsledky výběrových řízení závaznými pro zdravotní pojišťovny a umožnila pacientům připlácet si na zdravotní péči.
Jedná se o zrušení nechvalně proslulého tzv. paragrafu poslankyně Fišerové a o odstranění fraškovitosti současných výběrových řízení na poskytování zdravotní péče.
2) Snahu ČLK a Asociace nemocnic o zvýšení úhrady režijních nákladů dle sazebníku výkonů o cca. 30% a o zavedení institutu pravidelné valorizace v závislosti na inflaci.
Od roku 1997, kdy byly úhrady režijních nákladů stanoveny, byla míra inflace v ČR 27%. Zdravotníci odmítají být nedobrovolnými sponzory svých pacientů nebo zdravotnických zařízení, která by hradila své režijní náklady na úkor našich příjmů.

MUDr. Milan KUBEK - předseda LOK-SČL

Administrátorem stránek je Radek Sedláček (nickname Kmotr Drobek), Chcete-li zde publikovat své příspěvky, tak je laskavě posílejte na emailovou adresu stránek Politikmann.

Tyto stránky dodržují právní předpisy o ochraně osobních údajů a autorský zákon. Nebudou zveřejňovány anonymní příspěvky, nebo příspěvky s vulgárním, nebo rasistickým obsahem.
Stránky a jejich obsah je určen jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách POLITIKMANN, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.
Copyright © Politikmann a RASgrafTyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one