Petice Zrušme komunisty

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (259 | 54%)
Seznam S-Rank
PageRank
Compete Rank
JyxoRank
Alexa Rank


TOPlist

Obecné informace o Zdravotním pojištění

Zdravotní pojištění můžeme rozdělit na dvě základní kategorie:

* veřejné (zákonné)
* soukromé (komerční)

Základní rozdíl těchto dvou pojištění je v dobrovolnosti jeho uzavření. Zatímco zákonné zdravotní pojištění musí odvádět jednotlivým zdravotním pojišťovnám každý zákonem stanovený plátce, u komerčního pojištění záleží na libovůli každého z nás, zda se jej rozhodneme uzavřít či nikoliv.

Zákonné zdravotní pojištění
Právo na bezplatnou zdravotní péči stejně jako povinnost být zdravotně pojištěn jsou stanoveny zákonem. Klient má v současnosti na výběr z devíti zdravotních pojišťoven, prostřednictvím nichž je základní zdravotní péče ze zákonného zdravotního pojištění hrazena. Zákon o veřejném zdravotním pojištění přesně vymezuje působnost zdravotních pojišťoven a stanoví, co lze a nelze ze zdravotního pojištění uhradit.

Soukromé zdravotní pojištění
Pomocí soukromého zdravotního pojištění má klient možnost pojistit se proti riziku ztráty příjmu, které vznikne v důsledku úrazu či nemoci. Jeho smysl tedy spočívá v tom, že pojišťovna vyplácí ve smlouvě sjednané plnění v případě nemoci či úrazu, kdy je pojištěnému uznána pracovní neschopnost nebo kdy pobývá v nemocnici.

Pojistná doba začíná dnem, který je ve smlouvě stanoven jako počátek pojištění a končí dnem uplynutí sjednané lhůty. VZP poskytuje při platbě na dvanáct měsíců doplňující zdravotní péči. Před uplynutím sjednané lhůty může pojištěnec v případě dlouhodobého smluvního pojištění požádat o prodloužení smlouvy na další období. Systém hrazení pojistného zůstává stejný, vstupní lékařská prohlídka se již neprovádí (až po 3 letech).

Pojistné na krátkodobé smluvní zdravotní pojištění se platí na jednotlivé pojištěné dny dopředu.

K čemu zdravotní pojištění slouží

Zdravotní pojištění je určeno k úhradě nákladů zdravotní péče, zajišťuje nárok na bezplatnou základní zdravotní péči. Plně jsou hrazeny nezbytné lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál. Na některé léky a zákroky pacient připlácí, některé hradí zcela.

Platit zdravotní pojištění je povinné. Tzn. pokud si zdravotní pojištění neplatíme sami nebo ho za nás neplatí někdo jiný (zaměstnavatel, stát), nevypadáváme z registru, ale narůstá nám dluh.

K čemu zdravotní pojištění neslouží

Zdravotní pojištění nezakládá nárok na výplatu nemocenské v případě nemoci. Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění.

Pojištění nekryje léčebné výlohy v zahraničí, pokud mezinárodní dohody nestanoví jinak nebo se nejedná o úkon, který nelze provést v České republice a s jehož úhradou zdravotní pojišťovna souhlasí.

Kdo je plátcem pojistného

Zaměstnanci a zaměstnavatelé zároveň

Pokud je člověk zaměstnán v pracovním poměru, případně na dohodu o pracovní činnosti, zaměstnavatel má povinnost odvádět za něj pojistné vybrané zdravotní pojišťovně. Částka, kterou hradí zaměstnanec se strhává ze mzdy.

Osoby samostatně výdělečně činné

Lidé, kteří pracují na živnostenský list, si hradí pojištění sami.

Stát

V zákonech vymezených podmínkách hradí pojistné za některé skupiny obyvatel stát. Jedná se např. o nezaopatřené děti, důchodce, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské dovolené, uchazeče o zaměstnání vedené na ÚP, osoby ve vězení a další.

Osoby bez zdanitelných příjmů, tzv. samoplátci

Všichni ostatní, kteří nespadají do výše jmenovaných skupin. Např. ženy v domácnosti, které nepečují o děti, nezaměstnaní, kteří nejsou vedeni na ÚP. O platbu pojištění se musí starat sami.

Výše pojistného je 13,5 % z vyměřovacího základu. Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců tedy činí nadále 1 080 Kč.

Pro zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá mzda, z níž zaměstnanec platí 4,5 %. Dalších 9 % připlácí zaměstnavatel jako vedlejší náklad práce k hrubé mzdě.

Touto změnou došlo od ledna 2008 i ke snížení odpočtu pro pojištěnce, jichž se od března 2005 odpočet týká. To znamená zaměstnanců pobírajících invalidní nebo částečný invalidní důchod, zaměstnaných u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Pro osoby bez zdanitelných příjmů je vyměřovacím základem minimální mzda. Vzhledem k zachování její výše zůstává beze změny i pojistné, které budou osoby bez zdanitelných příjmů povinny hradit i nadále ve výši 1 080 Kč.

Pojistné se platí soukromým zdravotním pojišťovnám. V současné době jich v ČR působí devět a občan sám si může zvolit, u které pojišťovny bude pojištěn. Zvolenou pojišťovnu lze změnit, ale pouze 1 x za 12 měsíců, vždy k počátku kalendářního čtvrtletí.

Úhradu zdravotní péče si pak s pojišťovnou vyřizuje sám lékař (v případě lékařského ošetření) nebo lékárník (v případě úhrady léků).

Zdroj: www.pravodoskol.cz , www.mesec.cz, www.finexpert.cz

poplatky za zdravotní péči:

* 30 korun za návštěvu u lékaře
* 30 korun za výdej léku na předpis
* 90 korun za návštěvu pohotovosti
* 60 korun za den pobytu v nemocnici

Administrátorem stránek je Radek Sedláček (nickname Kmotr Drobek), Chcete-li zde publikovat své příspěvky, tak je laskavě posílejte na emailovou adresu stránek Politikmann.

Tyto stránky dodržují právní předpisy o ochraně osobních údajů a autorský zákon. Nebudou zveřejňovány anonymní příspěvky, nebo příspěvky s vulgárním, nebo rasistickým obsahem.
Stránky a jejich obsah je určen jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách POLITIKMANN, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.
Copyright © Politikmann a RASgrafTyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one